แอสเซนด์ กรุ๊ป แต่งตั้งคุณศุภรัฒศ์ ศิวะเพ็ชรานาถ สิงหรา ณ อยุธยา เป็นผู้จัดการทั่วไป บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัด

คุณปุณณมาศ วิจิตรกุลวงศา ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท แอสเซนด์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า “คณะกรรมการของบริษัทแอสเซนด์ กรุ๊ป จำกัด  มีมติแต่งตั้งให้คุณศุภรัฒศ์ ศิวะเพ็ชรานาถ สิงหรา ณ อยุธยา  ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป (General Manager)  อีก 1 ตำแหน่ง ควบคู่กับตำแหน่ง ประธานคณะผู้บริหารฝ่ายเทคโนโลยี  บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ ทรูไอดีซี ด้วยผลงานความสำเร็จและประสบการณ์ในการดำเนินงานที่ผ่านมาเป็นที่ประจักษ์ชัดเจนว่ามีความโดดเด่น เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีวุฒิภาวะในการเป็นผู้นำ สามารถเสริมศักยภาพการดำเนินธุรกิจให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น”

คุณศุภรัฒศ์ ศิวะเพ็ชรานาถ สิงหรา ณ อยุธยา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จากสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีประสบการณ์ทำงานในธุรกิจด้านเทคโนโลยีมากกว่า 16  ปี โดยเริ่มทำงานกับบริษัท ทอมสัน รอยเตอร์ ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ดูแลรับผิดชอบงานในส่วนการให้คำปรึกษาด้านโซลูชั่นทางการเงิน ก่อนที่จะย้ายมาประจำการที่ประเทศไทย พร้อมบริหารทีมงานทั่วโลก หลังจากนั้น ได้เข้าร่วมงานที่บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ ทรูไอดีซี  ดำรงตำแหน่งประธานคณะผู้บริหารฝ่ายผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี ดูแลรับผิดชอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์การตลาดและการขาย รับผิดชอบในส่วนดาต้า เซ็นเตอร์ และบริหารจัดการระบบสารสนเทศก่อนที่จะได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป โดยคุณศุภรัฒศ์ จะเข้ามาบริหารงานด้านการกำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงาน กำหนดกรอบนโยบาย บริหารจัดการ และวางแผนการตลาดของบริษัทให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของกลุ่ม กลุ่มบริษัทฯ ต่อไป

Share
FacebookTwitterGoogle+