4 วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพและหลีกเลี่ยงการล่มของระบบ Cloud

ระบบ Cloud เริ่มถูกใช้งานอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ด้วยจุดเด่นที่สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและพร้อมรองรับการขยายระบบในอนาคต อย่างไรก็ตาม ระบบ Cloud อาจหยุดชะงักหรือระบบล่มได้ถ้าไม่ดูแลให้ดีเพียงพอ บทความนี้จะมาแนะนำ 4 วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการระบบ Cloud ช่วยให้ระบบสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่องและมีความมั่นคงปลอดภัย

1. ใช้บริการ Multi-location หรือ Multi-cloud
การกระจายภาระงาน (Workload) ไปยังระบบ Cloud หลายๆ ที่หรือหลายๆ Cloud Providers ช่วยเพิ่ม Redundancy, Resiliency และลดความเสี่ยงของการเกิด Downtime ให้แก่ระบบ Cloud ที่ใช้งานอยู่ รวมไปถึงช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นและช่วยให้องค์กรสามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานให้เหมาะสมกับความต้องการเชิงธุรกิจได้ง่าย นอกจากนี้ การกระจายระบบ Cloud ไปยังหลายๆ ภูมิภาคยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความเร็วในการเข้าถึงบริการของผู้ใช้อีกด้วย จึงแนะนำให้เลือกให้ Cloud Providers ที่สามารถให้บริการแบบ Multi-location หรือ Multi-cloud ได้
2. เฝ้าระวังทราฟฟิกอินเทอร์เน็ตที่ผิดปกติตลอดเวลา
การใช้ระบบ Cloud ทำให้ธุรกิจต้องพึ่งพาทราฟฟิกที่วิ่งเข้ามายังเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน ส่งผลให้การเฝ้าระวังทราฟฟิกอินเทอร์เน็ต เช่น ปัญหาการหยุดชะงักการให้บริการ ปัญหาด้านความมั่นคงปลอดภัย หรือความล่าช้าที่เกิดขึ้น ช่วยให้องค์กรสามารถเตรียมรับมือกับปัญหาได้อย่างรวดเร็ว อาจนำ Internet Intelligence Map ของ Oracle ซึ่งเป็นเครื่องมือฟรีในการติดตามสถานะของอินเทอร์เน็ตทั่วโลกเข้ามาใช้ในการเฝ้าระวังก็ได้
3. ให้ความสำคัญกับความมั่นคงปลอดภัย
หลายองค์กรในปัจจุบันเริ่มให้บริการเว็บและแอปพลิเคชันต่างๆ ผ่านระบบ Cloud ส่งผลให้เว็บและแอปพลิเคชันเหล่านั้นไม่ถูกปกป้องโดย Firewall และระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่มีอยู่ใน Data Center ขององค์กร เพื่อให้การเข้าถึงเว็บและแอปพลิเคชันบนระบบ Cloud มีความมั่นคงปลอดภัยมากยิ่งขึ้น องค์กรควรพิจารณาการนำโซลูชันด้าน Web Application Security บน Cloud เช่น WAF และ DDoS Protection มาใช้งานเพิ่มเติม
4. เพิ่มประสิทธิภาพให้ DNS
หนึ่งในวิธีการลดความเสี่ยงของการหยุดชะงักของการให้บริการแอปพลิเคชันบนระบบ Cloud คือการทำให้เครือข่ายที่เข้าถึงระบบ Cloud มีความมั่นคงปลอดภัยและพร้อมให้บริการอยู่ตลอดเวลา โดยเริ่มต้นได้จากการเพิ่มประสิทธิภาพและเสถียรภาพให้แก่ระบบ DNS เช่น การมีระบบ DNS สำรอง ซึ่งอาจให้บริการผ่านระบบ Cloud เมื่อระบบ DNS หลักมีปัญหาหรือหยุดชะงักการให้บริการ ระบบ DNS สำรองจะยังช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันบนระบบ Cloud ได้ต่อไป
ที่มา: https://www.networkworld.com/article/3295576/lan-wan/4-ways-to-avoid-cloud-outages-and-improve-system-performance.html