Containerized Solution for BFSI

บริการ Container Solution ที่ถูกออกแบบและจัดเตรียมด้าน IT Architecture อย่างครบครัน
พร้อมบริการให้คำปรึกษา ออกแบบ และติดตั้งระบบ ที่เหมาะสำหรับสถาบันการเงิน และธนาคาร

 

คุณสามารถเลือกใช้งาน Containerized Solution จาก True IDC ที่ออกแบบทางด้าน IT Architecture ไว้อย่างครบครัน และ Solution ยังถูกสร้างให้เหมาะสมกับการใช้งานสำหรับองคกร์ด้านการเงิน หลักทรัพย์ ประกันภัย ประกันชีวิต และธนาคาร พร้อมบริการให้คำปรึกษา ออกแบบ เพิ่มเติม และติดตั้งระบบจากทีมงานผู้เชียวชาญ

 

จุดเด่น

 • โซลูชันContainerized ที่ถูกออกแบบการใช้งานสำหรับองคกร์ด้านการเงิน และธนาคารโดยเฉพาะ
 • โซลูชันมีความยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยน เพิ่มและลดการใช้งานได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร
 • สามารถพัฒนาให้เป็นโซลูชันต้นแบบเพื่อนำไปใช้งานต่อยอดไปยังEnterprise Cloud  On-premise หรือ platform อื่นๆได้

 

โซลูชันประกอบด้วย

 • Containerized Platform (Kubernetes, ECS, EKS)

โครงสร้างทางด้าน IT infrastructure เต็มรูปแบบ ทั้ง Self-healing, HA, DC/DR และ FT ทั้งในรูปแบบของ On-premise, Local Cloud, Public Cloud หรือ Hybrid Solution ที่สร้างขึ้นจาก Technology ชั้นนำทางด้าน Containerized Platform เช่น Kubernetes, AWS EKS, ECS

 • Containerized Platform with E2E Operation Readiness

ออกแบบและสร้างกระบวนการการใช้งาน (Operational Process) แบบครบวงจร ที่สอดคล้องและเหมาะกับการใช้งาน Containerized Platform เช่น ระบบ Centralized Logging, Proactive Monitoring และ Issue Preventive Solution

 • Containerized Security Readiness

ออกแบบและสร้างโครงสร้างทางด้าน IT Security ที่สอดล้องกลับความต้องการขององค์กรโดยเฉพาะบริการทางด้าน BFSI และเป็นไปตามมาตรฐานทางด้านความปลอดภัยบนระบบของ Containerized Platform รวมไปทาง IT Infrastructure และ Cloud ประเภทต่างๆ

 • Containerized with Software Delivery Pipeline

สร้างกระบวนการ CI/CD สำรับการพัฒนา Software เพื่อให้ได้ประโบชน์จากการใช้งาน Containerized Platform ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทั้งนี้ยังเปิดให้ลูกค้าองค์กรเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบประบวนการให้สอดคล้องกับรูปแบบของ Software Delivery Methodology ที่ต้องการ

 • Microservice Architect

ช่วยให้คำปรึกษาและออกแบบโครงสร้าง IT Solution เพื่อให้อยู่ในรูปแบบของ Microservice และสอดคล้องกับ Platform ที่ออกแบบให้เป็น Containerized และรวมถึงการใช้งานร่วมกับ CI/CD Pipeline ที่ออกแบบไว้สำรับ Software Delivery Pipeline ข้างต้น

 • Direct Connect

ออกแบบและติดตั้งระบบ Direct Connect เพื่อเชื่อมต่อ IT infrastructure ของระบบต่างๆ ทั้ง On-premise, Local Cloud, Public Cloud หรือ Hybrid Solution  ในรูปแบบต่างๆ เช่น Single หรือ Full Redundancy Connectivity เป็นต้น

 • VPN (Virtual Private Network)

ออกแบบและติดตั้งระบบ VPN (Virtual Private Network) เพื่อเชื่อมต่อ IT Infrastructure ในรูปแบบต่างๆ และยังให้คำปรึกษาทางด้านความเหมาะสมในเชิงความคุ้มค่าของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

 

บริการที่ได้รับ

 • บริการให้คำปรึกษา และออกแบบโครงสร้างสถาปัตยกรรมใช้งานใช้งานระบบได้อย่างเหมาะสม
 • บริการติดตั้ง และดูแลระบบอย่างมืออาชีพจากทีมงานผู้เชียวชาญ