Gartner เผย 10 เทรนด์เทคโนโลยีที่น่าจับตามองในปี 2020

 

Gartner บริษัทที่ให้คำปรึกษาและวิจัยชื่อดังจากสหรัฐฯ ออกรายงานอัปเดตเทรนต์ด้าน Strategic Technology ที่น่าจับตามองในปี 2020 เพื่อให้องค์กรและบริษัททั่วโลกเตรียมศึกษาถึงผลกระทบและโอกาสที่จะนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาพลิกโฉมธุรกิจในอีก 5 – 10 ปีข้างหน้า ซึ่งถ้ามองกลับไปในปีก่อนๆจะเห็นได้ว่าแนวโน้มเทคโนโลยีในปี 2020 นั้น ถือว่าค่อยข้างแตกต่างจากปีก่อนๆค่อนข้างมาก โดย Gartner ได้ให้คำจำกัดความเทรนด์นี้ว่า ‘People-Centric Smart Spaces’ และได้แบ่งกลุ่มเทรนด์เป็น 2 กลุ่มคือ People-Centric และ Smart Spaces

 

กลุ่ม People Centric

  1. Hyperautomation

Automation คือการนำเทคโนโลยีมาจัดการงานบางอย่างแทนมนุษย์โดยอัตโนมัติ ในขณะที่ Hyperautomation ต่อยอดโดยเพิ่มการทำงานร่วมกับเทคโนโลยีขั้นสูง เช่น AI และ ML เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการตัดสินใจและการทำงานโดยอัตโนมัติให้ดียิ่งขึ้น

  1. Multiexperience

Multiexperience เป็นการแทนที่ของหลักการที่ว่า ‘มนุษย์ต้องเข้าใจบริบทของเทคโนโลยี’ ให้เป็น ‘เทคโนโลยีที่เข้าใจบริบทของมนุษย์’ แนวคิดนี้ทำให้คอมพิวเตอร์วิวัฒนาการจากระบบที่มีปฏิสัมพันธ์เพียงจุดเดียวไปเป็นระบบที่มีหลายเซ็นเซอร์และหลายส่วนต่อประสานที่พร้อมปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ เช่น อุปกรณ์สวมใส่เพื่อสุขภาพ เซ็นเซอร์คอมพิวเตอร์ขั้นสูง ยานพาหนะอัตโนมัติ เป็นต้น

  1. Democratization

การเข้าถึงเทคโนโลยีอย่างเสรีเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนสามารถเข้าถึงความเชี่ยวชาญเชิงเทคโนโลยีและธุรกิจได้อย่างง่ายดายโดยไม่จำเป็นต้องมีการอบรมหรือเรียนรู้เพิ่มเติม แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ Application Development, Data & Analytics, Design และ Knowledge เช่น นักพัฒนาสามารถสร้างโมเดลข้อมูลได้แม้จะไม่มีทักษะด้าน Data Scientist แต่อาศัยการพัฒนาที่มี AI สนับสนุนแทน

  1. Human Augmentation

Human Augmentation คือการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสบการณ์ทั้งเชิงกายภาพและการรับรู้ให้ดียิ่งขึ้น เช่น อุปกรณ์สวมใส่เพื่อสุขภาพถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์และเหมืองแร่เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่พนักงาน หรือการใช้ประโยชน์จากข้อมูลและแอปพลิเคชันเพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการเรียนรู้และความสามารถในการตัดสินใจ เป็นต้น

  1. Transparency และ Traceability

วิวัฒนาการของเทคโนโลยีก่อให้เกิดวิกฤตด้านความเชื่อถือ (Trust) ผู้บริโภคเริ่มตระหนักถึงการละเมิคความเป็นส่วนบุคคลมากขึ้น ก่อให้เกิดเทรนต์ด้านความโปร่งใส (Transparency) และการติดตามตรวจสอบ (Traceability) ซึ่งมุ่งเน้น 6 ด้านสำคัญ ได้แก่ ศีลธรรม ความถูกต้อง ความเปิดเผย ความรับผิดชอบ ความสามารถ และความสอดคล้อง ผลลัพธ์คือกฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เริ่มบังคับใช้งานไปทั่วโลก

 

กลุ่ม Smart Space

  1. The Empowered Edge

Edge Computing เป็นแนวคิดด้านโครงข่ายที่ข้อมูลถูกจัดเก็บ ประมวลผล และส่งมอบ ณ สถานที่ที่ใกล้กับแหล่งข้อมูลเพื่อลดค่าความหน่วง (Latency) ลง Empowered Edge เป็นการต่อยอดพื้นฐานอุปกรณ์ IoT และ Edge Computing เพื่อสร้างพื้นที่อัจฉริยะ และย้ายแอปพลิเคชันและบริการต่างๆ ให้เข้ามาใกล้กับผู้ใช้มากที่สุด

  1. The Distributed Cloud

Distributed Cloud หมายถึงการกระจายตัวของบริการ Public Cloud ไปยังสถานที่อื่นๆ ภายนอก Data Center ของ Cloud Provider แต่ยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมของ Cloud Provider เหล่านั้น ส่งผลให้ Data Center สามารถตั้งอยู่ที่ใดก็ได้ แก้ปัญหาเรื่องค่าความหน่วงสูง (Latency) และข้อบังคับอย่างอธิปไตยทางข้อมูล (Data Sovereignty) การเปลี่ยนแปลงจาก Public Cloud แบบรวมศูนย์ไปเป็น Public Cloud แบบกระจายนี้ถือเป็นยุคใหม่ของ Cloud Computing

  1. Autonomous Things

Autonomous Things เช่น โดรน โรบ็อต AI เรือ และอุปกรณ์ IoT ใช้ประโยชน์จาก AI ในการทำงานแทนมนุษย์ เทคโนโลยีนี้สามารถทำงานได้ตั้งแต่กึ่งอัตโนมัติไปจนถึงอัตโนมัติบนสภาวะแวดล้อมต่างๆ ทั้งบนอากาศ พื้นดิน และผืนน้ำ แม้ว่าอุปกรณ์อัตโนมัติเหล่านี้จะเริ่มใช้งานกันแล้วในพื้นที่ปิด เช่น เหมืองหรือโกดังสินค้า แต่ในอนาคตจะถูกพัฒนาจนสามารถทำงานในทุกพื้นที่แน่นอน

  1. Practical Blockchain

Blockchain ประกอบด้วยคุณสมบัติสำคัญ 5 ประการ ได้แก่ Shared & Distributed Ledger, Immutable & Traceable Ledger, Encryption, Tokenization และ Distributed Public Consensus Mechanism อย่างไรก็ตาม Blockchain ยังคงไม่ได้เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในองค์กรขนาดใหญ่เนื่องจากปัญหาเชิงเทคนิค เช่น ความสามารถในการทำงานร่วมกัน และการขยายระบบ อย่างไรก็ตาม ในอนาคต Blockchain ที่สมบูรณ์ (Blockchain Complete) อาจเข้ามาพลิกโฉมอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ เนื่องจากเทคโนโลยีเสริมอย่าง AI และ IoT เริ่มถูกนำเข้าไปผสานกับ Blockchain ทำให้ตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลายมากขึ้นกว่าเดิม

  1. AI Security

แม้ว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่าง Hyberautomation และ Autonomous Things จะเข้ามาพลิกโฉมโอกาสในโลกธุรกิจ แต่เทคโนโลยีก็ได้นำพาช่องโหว่ด้านความมั่นคงปลอดภัยใหม่ๆ เข้ามาด้วย ทีมรักษาความมั่นคงปลอดภัยจึงต้องตระหนักถึงประเด็นด้าน AI Security 3 ประการ ได้แก่ การปกป้องระบบที่ใช้ AI/ML, การนำ AI เข้ามาใช้เพื่อเสริมแกร่งการรักษาความมั่นคงปลอดภัย และการเตรียมพร้อมรับมือกับแฮ็กเกอร์ที่ใช้ AI สนับสนุน

 

ที่มา: https://www.gartner.com/smarterwithgartner/gartner-top-10-strategic-technology-trends-for-2020