Load Balance as a Service

บริการบริหารจัดการและกระจายการใช้งาน Application แบบอัจฉริยะ พร้อมใช้งานได้ทันที โดยไม่ต้องลงทุน

Load Balance as a service เป็นบริการบริหารจัดการและกระจายการใช้งาน Application  โดยคำนึงถึง Service Availability เป็นสำคัญเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึง บริการต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้การจัดเตรียมการให้บริการในระบบ Load Balance as a Service ให้มีความยืดหยุ่นสูง สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของระบบได้อย่างสะดวกรวดเร็วตามความต้องการ ด้วยงบประมาณที่น้อยกว่า นอกจากนี้ยังสามารถเลือกใช้บริการได้ตามขนาดของธุรกิจ โดยไม่ต้องเตรียมทรัพยากรสำหรับการใช้บริการดังกล่าว เพราะสามารถใช้บริการร่วมกับ Enterprise Cloud ได้

โดยสามารถเลือกติดตั้งในระบบ Enterprise Cloud ได้ 2 แบบ ได้แก่ แบบ One-Arm หรือ Inline และแบบ  High Availability (HA) ตามความต้องการ