TrueIDC ส่ง 3 Cloud Talkers ด้าน Solution Architect จัดติวเข้ม!

Cloud Talk จัดโดย True IDC มองเห็นถึงประโยชน์ของชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice) จึงส่ง 3 AWS Solution Architect มาร่วมถ่ายทอดวิธีการสร้าง Cloud บน AWS ใน Cloud Talk No.7 Amazon EC2 in Actions ด้วยการปฏิบัติจริงภายในเวลา 2 ชั่วโมง เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมงาน ได้มีประสบการณ์ทดลองเชื่อมต่อบริการต่างๆ ของ AWS ด้วยตัวเอง จนสร้างเป็นระบบที่ทำงานได้จริงเพื่อพัฒนาในเชิงลึกต่อไป

Cloud Talkers ทั้งสามท่าน คือ คุณเกรียงศักดิ์ พิทักษ์ดวงกมล (เกรียง) , ธนภัทร ผิวขาว (มาร์ค), ภัคพงษ์ สิทธาพานิช (นัท) ทั้งสามท่านเป็น  Senior Solution Architect :TrueIDC ได้ให้โจทย์กับผู้ร่วมงาน คือ “ต้องการสร้างระบบ ที่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ทได้ มี ip จริง ในการเรียกงานระบบ โดยจะติดตั้งเป็น linux server และต้องมีระบบความปลอดภัยด้านการรับส่งข้อมูล อีกทั้งสามารถรองรับทราฟฟิกสูงๆ และ กรณีที่ระบบหนึ่งไม่สามารถใช้งานได้ต้องมีระบบสำรองทำงานแทนอีกระบบได้”

Workshop เริ่มต้นด้วยกันสร้าง VPC ที่เปรียบเสมือนตัวควบคุมวงแลนของระบบ นำไปต่อกับ Internet Gateway เพื่อทำให้ระบบต่อออกไปสู่อินเตอร์เน็ทได้ วงแรกที่เราได้สร้างขึ้นอยู่ใน Availability Zone A  จากนั้นจึงสร้าง VPC อีกวงขึ้นมา แต่เลือกให้ไปอยู่ Availability Zone B  แล้วติดตั้ง AWS EC2 เข้าไปใส่ไว้บน VPC โดย EC2 คือ Virtual Machine ที่ประมวลข้อมูลโดย มีพื้นที่จัดเก็บข้อมูล (harddisk) เรียกว่า Amazon Elastic Block Store (EBS) ที่สามารถเลือกขนาด ชนิด และความเร็ว (IOPs) ที่ต้องการได้

ก่อนจะไปถึงขั้นตอนต่อไป เราต้องทำการกำหนด Elastic IP Addresses เพื่อจอง Public IP จริงเข้ากับระบบตามโจทย์ที่ไดรับมากเพียงเท่านี้ระบบก็พร้อมจะเรียกใช้งานได้แล้ว

ผู้ร่วม Workshop ได้เริ่มเชื่อมต่อระบบ จนสามารถทดสอบให้เรียกเครื่อง EC2 ได้จากในสถานที่จัดงาน Cloud Talk สร้างความตื่นเต้นแก่ผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก จากนั้นจึงติดตั้ง AWS Elastic Load Balancing (ELB) เพื่อกระจายทราฟฟิคให้กับ EC2 ที่อยู่บนทั้ง Availability Zone A และ B เพื่อให้ช่วยกันประมวลผลข้อมูลกลับที่ web browser แล้วสร้าง Amazon Machine Images (AMI) เพื่อสร้าง Image ของ EC2 เพื่อเตรียมการใช้งานใน  Auto-scaling Group เพื่อสร้าง EC2 ออกมาเพิ่มในกรณีที่ทราฟฟิกเข้ามาสูงเกินค่าที่กำหนด (Threshold) และปิดตัวลงไปเองอัตโนมัติในการที่ทราฟฟิคกับมาที่ค่าปกติ

แต่ก่อนจะทดสอบระบบ เราต้องทำการ config ระบบแจ้งเตือนของ AWS  (Cloud Watch)  ที่ทำให้เรารู้ว่า ระบบของเรามีการใช้งานมากน้อยแค่ไหน (CPU, HDD, IOPs, Network, Etc.) เพื่อสามารถทำ Auto-Scaling ได้โดยที่เราไม่ต้อเฝ้าดูระบบตลอดเวลา แต่หากมีการใช้งานถึงข้อกำหนดที่เรากำหนดไว้ Auto-scaling ก็สามารถทำงานได้เองทันที

ขั้นตอนสุดท้ายเริ่มกระบวนการทดสอบ Auto-Scaling ด้วยวิธีการทำ stress test เพื่อทดลองว่าหากมีการยิงทราฟฟิคที่มีค่าเกินที่กำหนด Auto-Scaling จะถูกเรียกใช้งานตามทฤษฎีหรือไม่ ทดสอบโดยการเข้า web ผ่าน http ว่ายังสามารถเข้าใช้งานได้อยู่หรือไม่หลังจากมีการทำ Stress Test

 

ทั้ง 3 Cloud Talkers ได้สรุปว่า การใช้ Cloud Services เปิดโอกาสให้เรานำร่าง solution ในกระดาษ ไปวางระบบบน AWS ได้ทันที และทดสอบว่า สิ่งที่เราสร้างขึ้นมาสามารถแก้ปัญหาได้ตามที่ต้องการหรือไม่ ถ้าไม่ ก็สามารถปิดระบบ และกลับมาร่างใหม่ นำไปปรึกษาผู้เชียวชาญ แล้วกลับมาพัฒนาปรับปรุงได้จนกว่าจะพอใจและแก้ปัญหาตามที่เราต้องการ แต่การไม่ได้ใช้ Cloud เมื่อสั่งอุปกรณ์มาแล้ว จะผิด หรือ ถูก ก็ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ มีแต่ต้องซื้อเข้ามาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนกว่าจะหา solution ที่แก้ปัญหานั้นได้จริงๆ นับว่าเป็น workshop 2 ชั่วโมง ที่คุ้มค่าจริงๆ เราสามารถสร้างระบบต่างๆขึ้นมาใช้งานจนเรียกทดสอบระบบ พร้อมนำไปต่อยอดได้ทันที

ติดตาม Cloud Talk ครั้งต่อไปได้ที่ www.facebook.com/cloudtalk