Cloud
ติดต่อทรู ไอดีซี

แจ้งเบาะแสและร้องเรียน
เรื่องบรรษัทภิบาล

ทรู ไอดีซี ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ โปร่งใส และเป็นธรรม รวมถึงการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีจรรยาบรรณ ด้วยความมุ่งมั่นดังกล่าว ทรู ไอดีซี จึงมีความยินดีที่จะเปิดรับข้อร้องเรียน และการแจ้งเบาะแสในเรื่องที่เกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย ผิดจรรยาบรรณ ทุจริตคอร์รัปชั่น การละเมิดสิทธิมนุษยชน การดำเนินธุรกิจที่เป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการเดือดร้อนจากการไม่ได้รับความเป็นธรรม ทั้งนี้ท่านสามารถแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนต่าง ๆ ผ่านแบบฟอร์มด้านล่าง เราจะเก็บรักษาข้อมูลของท่านเป็นความลับ และดำเนินการเพื่อปกป้องผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน มิให้ได้รับผลกระทบ

ทรู ไอดีซี ขอขอบพระคุณทุกข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน ด้วยถือว่าเป็นกระจกเงาที่จะนำมาพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินธุรกิจให้มีความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ

อ่านเพิ่มเติม: นโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

ข้อมูลผู้ติดต่อ

ชื่อ
นามสกุล
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล

รายละเอียดของการร้องเรียน

วัน *
เวลา *
สถานที่ *
รายละเอียด *

แนบหลักฐานเพื่อสนับสนุนข้อร้องเรียน เช่น เอกสาร รูปภาพ พยาน (หากมี)

สามารถอัปโหลดหลายไฟล์ได้พร้อมกัน

ขนาดไฟล์: ไม่เกิน 5 MB
จำนวนไฟล์สูงสุด: 3

เลือกไฟล์

หมายเหตุ: ผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสจะได้รับความคุ้มครองและเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับ โดยไม่มีผลต่อการทำงานทั้งในระหว่างหรือภายหลังการสอบสวน ทั้งนี้ ตามระเบียบ นโยบาย และขั้นตอนของบริษัท