นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต ดาต้าเซ็นเตอร์ จำกัด (ทรู ไอดีซี) “บริษัท” ตระหนักถึงความสำคัญของประเด็นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบริษัทเชื่อว่าเป็นสิ่งสำคัญต่อท่านที่จะทราบว่าบริษัทจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากท่านอย่างไร โดยทั่วไปแล้วท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทได้โดยมิต้องแจ้งให้บริษัททราบว่าท่านเป็นใคร รวมทั้งไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวกับท่าน อย่างไรก็ดีหากบริษัทมีความประสงค์ที่จะจัดเก็บข้อมูลของท่าน เช่น ชื่อและที่อยู่ บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบว่าเมื่อใดที่จะทำการจัดเก็บและวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยปกติแล้วข้อมูลที่บริษัทจัดเก็บจะถูกใช้โดยบริษัทเท่านั้นเพื่อใช้ในการตอบคำถามของท่าน ดำเนินการเกี่ยวกับคำขอของท่าน หรืออนุญาตให้ท่านเข้าถึงข้อมูลที่มีลักษณะพิเศษได้ในบางโอกาส

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม

 • บริษัทจะดำเนินการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวท่านจากการเข้าชมเว็ปไซต์ และการเข้าร่วมลงทะเบียนกิจกรรมของบริษัท ไม่ว่าจะเป็น กิจกรรมทางการตลาด กิจกรรมเวิร์คช็อป/สัมมนา และข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวกับบุคคลใดๆ ไม่ว่าจะในรูปแบบใดที่ท่านให้ไว้กับเราโดยนำส่งเข้ามา หรือผ่านการติดต่อกับท่านในรูปแบบอื่นๆ โดยจะมีตัวอย่างของการเก็บข้อมูล ดังนี้
  • เมื่อท่านเข้าชมและปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์และโซเชียลมีเดียแฟลตฟอร์มต่างๆของบริษัท
  • เมื่อท่านเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาด เยี่ยมชมบูธ หรือเข้าร่วมงานอีเวนต์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเวิร์กช็อป งานแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ หรือเข้าร่วมทำแบบสอบถาม ร่วมแข่งขันหรือลุ้นรางวัล บริษัทอาจขอให้ท่านมอบข้อมูลส่วนบุคคล
   - ชื่อ นามสกุล
   - อีเมล หมายเลขโทรศัพท์
   - นามบัตร
   - บัตรประชาชน เพื่อรับของรางวัล
   - ข้อมูลประเมินความพึงพอใจทางการตลาดและการรับรู้แบรนด์
   - ประวัติการเข้าร่วมกิจกรรม
  • เมื่อท่านเข้ามาในพื้นที่/อาคารที่จัดกิจกรรม เราอาจบันทึกภาพของท่านด้วยกล้องวงจรปิด กล้องถ่ายรูป กล้องวีดีโอ เป็นต้น
 • ข้อมูลที่ได้รับจากการใช้บริการของท่าน:
  บริษัทฯจะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบริการที่ท่านใช้และวิธีการใช้งานของท่าน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ข้อมูลอุปกรณ์ที่ท่านใช้สำหรับการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) ข้อมูลการติดต่อและสื่อสารระหว่างท่านและผู้ใช้งานรายอื่น และข้อมูลจากการบันทึกการใช้งาน เช่น ตัวระบุอุปกรณ์ หมายเลข IP ของคอมพิวเตอร์ รหัสประจำตัวอุปกรณ์ ประเภทอุปกรณ์ ข้อมูลเครือข่ายมือถือ ข้อมูลการเชื่อมต่อ ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ประเภทของเบราว์เซอร์ (Browser) ข้อมูลบันทึกการเข้าออกเว็บไซต์ ข้อมูลเว็บไซต์ที่ผู้ใช้งานเข้าถึงก่อนและหลัง (Referring Website) ข้อมูลบันทึกประวัติการใช้เว็บไซต์ ข้อมูลบันทึกการเข้าสู่ระบบ (Login Log) พฤติกรรมการใช้งาน (Customer Behavior) สถิติการเข้าเว็บไซต์ เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Time) ข้อมูลที่ท่านค้นหา การใช้ฟังก์ชันต่าง ๆ ในเว็บไซต์ และข้อมูลที่บริษัทฯได้เก็บรวบรวมผ่านคุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกัน

วัตถุประสงค์การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล

 • เพื่อตอบข้อซักถามต่าง ๆ ของท่าน
  - เพื่อการให้บริการตามคำขอของผู้ใช้บริการตามที่ระบุไว้ ซึ่งรวมถึง
  - การออกสำเนาที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ
  - การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้ถูกต้องสมบูรณ์
  - การระงับการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ
  - การดำเนินการลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ยกเว้นถ้าเป็นการเก็บตามที่กฎหมายกำหนด
 • เพื่อจัดส่งจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ
 • เพื่อส่งจดหมายเชิญเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาดและกิจกรรมคลาวด์ทอล์กคอมมูนิตี้ รวมถึงการส่งข้อมูลเพื่อยืนยันหรือยกเลิกสิทธิ์การเข้าร่วมผ่านทางอีเมลหรือข้อความทางโทรศัพท์
 • เพื่อสร้าง พัฒนา และรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ใช้บริการ
 • เพื่อศึกษาทำความเข้าใจความต้องการและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อบริษัท
 • บริษัทอาจมีการอัปโหลดภาพกิจกรรมที่มีท่านอยู่ในภาพหรือความคิดเห็นของท่านบนเว็บไซต์และโซเชียลมีเดียแฟลตฟอร์มต่างๆของบริษัทเพื่อตอบวัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและสนับสนุนภาพลักษณ์ของบริษัท

ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลจะเป็นไปตามข้อกำหนดที่บริษัทฯ เก็บ ใช้งาน หรือเผยแพร่ตามประเภทการใช้งานของแต่ละชุดข้อมูลนั้น ซึ่งเจ้าของข้อมูลสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ผู้ควบคุมข้อมูล และ/หรือเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูล

 • เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เก็บรวบรวมไว้ตามนโยบายฉบับนี้
 • เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของตนหรือที่เกี่ยวข้องกับตนไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น รวมถึงการขอรับข้อมูลที่ได้ส่งหรือโอนดังกล่าวโดยตรงจากผู้ควบคุมข้อมูลที่ส่งหรือโอนข้อมูลนั้นด้วย
 • เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลดำเนินการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล หรือลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามที่กฎหมายกำหนด
 • เมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเห็นว่าข้อมูลส่วนบุคคลของตนผิด ล้าหลัง ไม่ชัดเจน เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิแจ้งให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลดำเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลนั้นให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้
 • เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจร้องเรียนและรายงานปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลแก้ไขปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และ/หรือการคัดค้านการเก็บรวบรวมข้อมูล หรือระงับการใช้ข้อมูลได้ที่: โทร 0 2494 8300 หรือ อีเมล dpo@trueidc.co.th
 • การติดต่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ: ดำเนินการผ่านระบบ Call Center โทร 0 2494 8300 หรือ อีเมล support@trueidc.co.th จากนั้นผู้ควบคุมข้อมูลจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป (สถานที่ติดต่อ: บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัด เลขที่ 18 อาคาร ทรู ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310)

มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

บริษัทให้ความสำคัญกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลและระบบต่าง ๆ อย่างเข้มงวด ตามมาตรฐาน ISO 27001 และมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) ของบริษัทฯ เพื่อคอยตรวจสอบการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งมีมาตรการรองรับกรณีเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งมีบทลงโทษในกรณีที่ พนักงาน/ลูกจ้าง/ผู้เกี่ยวข้อง ไม่ปฏิบัติตามนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ