นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

1. เราคือใคร

บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัด (“True IDC” หรือ “บริษัทฯ”) ตระหนักถึงความสำคัญของการปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูล บริษัทฯ เคารพความเป็นส่วนตัวและการรักษาความลับข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลบุคคล เรามุ่งมั่นที่จะดำเนินการตามนโยบายแนวปฏิบัติและกระบวนการเพื่อปกป้องการเก็บรวบรวม การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้เราโดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พุทธศักราช 2562 บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้เพื่ออธิบายให้ท่านทราบถึงแนวทางปฏิบัติของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลและเหตุผลในการเก็บรวบรวม การใช้การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่ท่านมีข้อซักถามเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกรุณาติดต่อ

สถานที่ติดต่อ : บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต ดาต้าเซ็นเตอร์ จำกัด
ทรู ไอดีซี - นอร์ท เมืองทอง เลขที่ 47/553-560 ชั้น 8 อาคารนิวเจนีวา อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
ช่องทางการติดต่อ : อีเมล [email protected] และ Call Center 0 2494 8300

เมื่อได้รับคำถามหรือข้อกังวลของท่าน บริษัทจะติดต่อท่านภายในเวลาอันสมควรเพื่อตอบคำถามหรือข้อกังวลของท่าน

2. ข้อมูลส่วนบุคคล คืออะไร

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับศาสนา ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ (เช่น หมู่เลือด, ประวัติสุขภาพ เป็นต้น), ข้อมูลชีวภาพ (เช่น ลายนิ้วมือ, ข้อมูลภาพจำลองใบหน้า เป็นต้น)

3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯเก็บรวบรวม

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอันเกี่ยวกับการใช้บริการ ธุรการ หรือธุรกรรมต่าง ๆ ในปัจจุบันดังต่อไปนี้

ประเภท ตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลที่บ่งชี้ตัวตน ชื่อ-นามสกุล อายุ วัน/เดือน/ปีเกิด เพศ ส่วนสูงสัญชาติ รูปถ่ายหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง รหัสประจำตัว การศึกษา ประวัติการทำงาน ลายมือชื่อ หมายเลขทะเบียนรถ
ข้อมูลติดต่อ ที่อยู่ ที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ช่องทางติดต่อผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ
ข้อมูลการใช้บริการ ข้อมูลอุปกรณ์ที่ท่านใช้สำหรับการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) ข้อมูลการติดต่อและสื่อสารระหว่างท่านและผู้ใช้งานรายอื่น และข้อมูลจากการบันทึกการใช้งาน เช่น ตัวระบุอุปกรณ์ หมายเลข IP ของคอมพิวเตอร์ รหัสประจำตัวอุปกรณ์ ประเภทอุปกรณ์ ข้อมูลเครือข่ายมือถือ ข้อมูลการเชื่อมต่อ ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ประเภทของเบราว์เซอร์ (Browser) ข้อมูลบันทึกการเข้าออกเว็บไซต์ ข้อมูลเว็บไซต์ที่ผู้ใช้งานเข้าถึงก่อนและหลัง (Referring Website) ข้อมูลบันทึกประวัติการใช้เว็บไซต์ ข้อมูลบันทึกการเข้าสู่ระบบ (Login Log) พฤติกรรมการใช้งาน (Customer Behavior) สถิติการเข้าเว็บไซต์ เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Time) ข้อมูลที่ท่านค้นหา การใช้ฟังก์ชันต่าง ๆ ในเว็บไซต์ และข้อมูลที่บริษัทฯ ได้เก็บรวบรวมผ่านคุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกัน, ข้อมูลการเข้าพื้นที่และภาพถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหวจาก CCTV
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลากร ใบอนุญาตและประกาศนียบัตรต่าง ๆ ข้อมูลเกี่ยวกับสวัสดิการและผลประโยชน์ต่าง ๆ ข้อมูลการปฏิบัติงานและข้อมูลทางวินัย ข้อมูลบุคคลที่สาม (ครอบครัว ผู้ค้ำประกัน บุคคลอ้างอิง บุคคลผู้ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน) ข้อมูลประกันสังคม ข้อมูลบัญชีธนาคาร
ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว ศาสนา ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ (เช่น หมู่เลือด ประวัติสุขภาพ เป็นต้น) ข้อมูลชีวภาพ (เช่น ลายนิ้วมือ ข้อมูลภาพจำลองใบหน้า เป็นต้น)
ข้อมูลอื่น ๆ สถานะสมรส ความสนใจ ความเห็น ภาพถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหวจาก CCTV ข้อมูลการเดินทาง การขอใช้สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

4. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากช่องทางดังนี้

4.1 บริษัทฯ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง โดยบริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากขั้นตอนการให้บริการต่าง ๆ รวมถึง

 • ขั้นตอนการสมัครใช้บริการ หรือขั้นตอนการยื่นคำร้องขอใช้สิทธิต่าง ๆ กับบริษัทฯ
 • จากความสมัครใจของท่าน ในการทำแบบสอบถาม (Survey) หรือการโต้ตอบทางอีเมล หรือช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ ระหว่างบริษัทฯ และท่าน
 • จากการใช้บริการ
 • จากข้อมูลการใช้เว็บไซต์ของบริษัทฯ ผ่าน Browser’s cookies ของท่าน
 • จากการเยี่ยมชมและให้ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ และแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของบริษัทฯ
 • จากการที่ท่านเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาด เยี่ยมชมบูธ หรือเข้าร่วมกิจกรรมใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือนิทรรศการ หรือเข้าร่วมในแบบสอบถาม หรือการจับรางวัล
 • เมื่อท่านเข้าสู่พื้นที่ / อาคารของบริษัทฯ
 • เมื่อท่านสมัครงาน/ฝึกงาน กับ True IDC

4.2 บริษัทฯ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาจากบุคคลที่สามซึ่งมีสิทธิเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย และผู้รับจ้างช่วงที่บริษัทฯ ใช้เพื่อช่วยให้บริษัทฯ สามารถเสนอบริการและให้บริการแก่ท่าน โดยได้รับข้อมูลผ่านทางอีเมล ได้รับแจ้งทางโทรศัพท์ หรือได้รับเป็นเอกสารซึ่งผู้ที่เปิดเผยมีสิทธิให้ข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือได้รับข้อมูลจากขั้นตอนการให้บริการต่าง ๆ ในลักษณะเดียวกันที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมเองตามที่ระบุไว้ข้างต้น

5. วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ฐานทางกฎหมาย กิจกรรม/วัตถุประสงค์ ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย
 1. เพื่อวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ (ถ้ามี)
 2. เพื่อบริหารจัดการเกี่ยวกับโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด เช่น โรค COVID-19 เป็นต้น ภายใต้กฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
ฐานสัญญา
 1. เพื่อการให้บริการตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญา หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญานั้น
 2. เพื่ออำนวยความสะดวกในการแจ้งหรือการชำระค่าบริการ
 3. เพื่อการพิสูจน์และยืนยันตัวตนของผู้สมัคร เพื่อสมัครลงทะเบียนและเข้าใช้บริการ
 4. เพื่อชำระค่าบริการและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการบริการ
 5. เพื่อให้บริการหลังการขายให้บริการตามที่ท่านร้องขอ ตอบข้อสงสัย สนับสนุนการใช้งาน ให้ข้อมูล รับเรื่องร้องเรียน ชดเชยค่าเสียหาย และแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ
 6. เพื่อใช้พิจารณาในการสมัครงาน/ฝึกงาน คัดเลือกผู้สมัครงาน/ฝึกงาน การสัมภาษณ์ และดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการสมัครงาน/ฝึกงาน
 7. เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาว่าจ้าง และดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการทำงานให้แก่บริษัทฯ
ฐานประโยชน์อันชอบธรรม
 1. เพื่อตอบข้อสงสัย และให้ข้อมูลแก่ผู้ที่สนใจในบริการของบริษัทฯ
 2. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ
 3. เพื่อการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและเครือข่ายการให้บริการของบริษัทฯ รวมถึงตรวจสอบระบบและกิจกรรมของผู้ใช้บริการ เพื่อติดตามกิจกรรมที่เป็นอันตรายใด ๆ ต่อท่าน ผู้อื่น และบริษัทฯ
 4. เพื่อการรักษาความปลอดภัยของสถานประกอบการและสาขาของบริษัทฯ เช่น การติดตั้งกล้องวงจรปิด เพื่อความปลอดภัยและป้องกันอาชญากรรม
 5. เพื่อใช้ในการติดต่อในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุจำเป็น
 6. เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งนิติบุคคลที่เป็นต้นสังกัดของท่านเป็นคู่สัญญากับบริษัทฯ (ในกรณีที่ท่านทำธุรกรรมกับบริษัทฯ ในนามของนิติบุคคล)
ฐานความยินยอม
 1. เพื่อแจ้งและนำเสนอสิทธิประโยชน์ ข้อมูล ข่าวสาร รายการส่งเสริมการขาย และข้อเสนอต่าง ๆ เกี่ยวกับการสมัคร หรือการใช้บริการต่าง ๆ ของบริษัทฯ หรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ แก่ท่าน
 2. เพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้าง ปรับปรุง จัดการ วิเคราะห์และวางแผนการตลาด กิจกรรมทางการตลาด รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ อัปโหลดภาพกิจกรรมที่มีท่านอยู่ในภาพหรือความคิดเห็นของท่านบนเว็บไซต์และโซเชียลมีเดียแฟลตฟอร์มต่างๆของบริษัทฯ เพื่อตอบวัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและสนับสนุนภาพลักษณ์ของบริษัทฯ

6. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ และจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำได้เท่านั้น กล่าวคือ อยู่บนฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูล ทั้งนี้บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลใด ๆ อันเกี่ยวกับการใช้บริการของท่านหรือข้อมูลอื่นใดที่ บริษัทฯ เก็บรวบรวมไว้ดังที่อธิบายไว้ในข้อ 3 ข้างต้นให้แก่พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ หรือหน่วยงานราชการตามกฎหมาย ผู้ให้บริการสนับสนุนลูกค้าผู้ให้บริการจัดการด้านการตลาดและการโฆษณา ที่ปรึกษาทางธุรกิจ รวมถึงนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นใดที่บริษัทฯ และ/หรือท่านเป็นคู่สัญญาหรือมีนิติสัมพันธ์ตามกฎหมาย นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังหน่วยงานกำกับดูแลเพื่อตรวจสอบ และอาจใช้ผลการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวเพื่อป้องกันการฉ้อโกง และบริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลของท่านแก่บุคคลหรือนิติบุคคลภายนอกบริษัทในกลุ่มทรู ซึ่งบริษัทฯ อาจขายหรือโอนธุรกิจหรือสินทรัพย์บางส่วนของบริษัทฯ ให้ หรือในทางกลับกันบริษัทฯ อาจมีแผนเข้าซื้อหรือควบรวมกิจการกับบุคคลหรือนิติบุคคลภายนอก ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจของบริษัทฯ ในส่วนที่มีการจำหน่ายไป ได้มา หรือควบรวมกับบริษัทอื่น (แล้วแต่กรณี) อาจมีการใช้ข้อมูลของท่านในลักษณะเดียวกับที่อธิบายไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ในกรณีที่บริษัทฯ ว่าจ้างผู้อื่นให้ทำหน้าที่เป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และจัดให้มีการลงนามในข้อตกลงเพื่อควบคุมและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้เหมาะสมและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นในการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคล หน่วยงานต่างประเทศหรือองค์กรระหว่างประเทศ ที่มิได้มีมาตรฐานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ (Appropriate safeguards) ตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด ในกรณีดังกล่าว บริษัทฯ จะทำให้มั่นใจว่า การโอนข้อมูลดังกล่าวชอบด้วยกฎหมาย บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบภายในและภายนอกเพื่อการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลเป็นประจำ

การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

 • ลักษณะการเก็บ: จัดเก็บเป็นหนังสือ (Hard copy) และจัดเก็บในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Soft copy) โดยมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ
 • บริษัทมีขั้นตอนในการจัดการกับการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลที่น่าสงสัย ในกรณีที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลรั่วไหล หน่วยงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยของบริษัทจะดำเนินการตรวจสอบทันทีเพื่อคลี่คลายข้อร้องเรียนนี้
 • ระยะเวลาจัดเก็บ: บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้น หรือภายในระยะเวลาที่มีสัญญาหรือนิติสัมพันธ์ตามกฎหมายระหว่างท่านและบริษัทฯ หรือภายในระยะเวลาการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายของคู่สัญญา (ในกรณีทั่วไปจะจัดเก็บอีกเป็นระยะเวลา 10 ปีนับตั้งแต่สิ้นสุดความสัมพันธ์กับบริษัทฯ)
 • เมื่อพ้นระยะเวลาจัดเก็บ หรือบริษัทฯ ไม่มีสิทธิหรือไม่สามารถอ้างฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ ภายในระยะเวลาอันควร

8. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อบทบัญญัติหมวดสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้ ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

8.1 สิทธิในการถอนความยินยอม (Right to withdraw consent)

 • เมื่อท่านให้ความยินยอมกับบริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดโดยเฉพาะแล้ว ท่านมีสิทธิถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่เป็นกรณีที่มีข้อจำกัดสิทธิตามกฎหมาย หรือเกี่ยวข้องกับสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่าน
 • ท่านมีสิทธิในการถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับบริษัทฯ ได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับบริษัทฯ
 • หากการถอนความยินยอมของท่านทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถให้บริการบางอย่างให้แก่ท่านได้ บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบถึงผลกระทบจากการถอนความยินยอม

8.2 สิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล (Right to access)

 • ท่านมีสิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และขอให้บริษัทฯ ทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่าน

8.3 สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคล (Right to data portability)

 • ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัทฯ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้ไว้กับบริษัทฯ ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่นหรือตัวท่านเองด้วยเหตุบางประการได้ ทั้งนี้ สิทธิในการขอให้โอนนี้ใช้เฉพาะกรณีของข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านส่งมอบให้แก่บริษัทฯ และการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้กระทำโดยอาศัยความยินยอมของท่าน หรือในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจำเป็นต้องได้รับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามภาระข้อผูกพันภายใต้สัญญาได้เท่านั้น

8.4 สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Right to object)

 • ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้

8.5 สิทธิในการขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล (Right to erasure)

 • ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัทฯ ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้

8.6 สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to restriction of processing)

 • ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัทฯ ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้

8.7 สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (Right to rectification)

 • ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัทฯ แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบันหรือไม่สมบูรณ์ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้อง
 • ในกรณีที่ท่านขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างที่บริษัทฯ พิจารณาแล้วว่ามีความจำเป็นต้องยืนยันตัวตนท่านเพิ่มเติม บริษัทฯ จะขอเอกสารและ/หรือข้อมูลเพิ่มเติม

8.8 สิทธิในการร้องเรียน (Right to make a complaint)

 • ท่านมีสิทธิในการร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หากบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อยื่นคำร้องขอใช้สิทธิข้างต้นตามรายละเอียดที่ปรากฏในข้อ 1 หรือตามช่องทางที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ ท่านไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการใช้สิทธิของท่าน แต่ทั้งนี้อาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามแต่กรณีหากพบว่าคำขอของท่านไม่มีมูล ซ้ำซาก หรือมีจำนวนมากเกินจำเป็น อนึ่ง บริษัทฯ มีสิทธิในการปฏิเสธคำร้องขอที่เป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต คำร้องขอที่ไม่สมเหตุสมผล คำร้องขอที่กฎหมายไม่ได้บัญญัติไว้ และ/หรือคำร้องขอที่ไม่สามารถปฏิบัติได้จริง นอกจากนี้ บริษัทฯ มีสิทธิในการปฏิเสธคำร้องขอของท่านตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

ท่านอาจร้องเรียนและรายงานปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลแก้ไขปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และ/หรือการคัดค้านการเก็บรวบรวมข้อมูล หรือระงับการใช้ข้อมูลได้ที่อีเมล [email protected]

9. ในกรณีที่ท่านปฏิเสธไม่ให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายหรือเพื่อการเข้าทำสัญญาระหว่างท่านกับบริษัทฯ หากท่านเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ อาจไม่สามารถให้บริการแก่ท่านได้นอกเหนือจากกรณีที่บริษัทฯ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาและการปฏิบัติตามกฎหมาย ในกรณีที่ท่านไม่ยินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ท่านยังคงสามารถใช้บริการของบริษัทฯ ได้ โดยท่านอาจได้รับความสะดวกจากการใช้บริการน้อยลง เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้รับความยินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์สำหรับการให้บริการอย่างเต็มประสิทธิภาพ

10. นโยบายคุกกี้ (Cookies)

เว็บไซต์ของบริษัทฯ มีการใช้งานคุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นใดที่ใกล้เคียงกันเพื่อช่วยแยกแยะรูปแบบการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้งาน ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้งานได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการใช้บริการ และยังเป็นส่วนช่วยให้บริษัทสามารถพัฒนาคุณภาพของการให้บริการให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น ซึ่งท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากนโยบายการใช้คุกกี้ของบริษัทฯ https://www.trueidc.com/th/cookies-policy

11. การเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์เดิม

บริษัทฯ จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสิทธิเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับต่อไปได้ตามวัตถุประสงค์เดิม โดยหากท่านไม่ประสงค์ที่จะให้บริษัทฯ เก็บรวมรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อไปภายหลังพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใช้บังคับแล้ว ท่านสามารถแจ้งยกเลิกความยินยอมได้ตามช่องทางที่บริษัทฯ จะได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป

12. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์อื่น

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ใช้เฉพาะสำหรับการให้บริการของบริษัทฯ และการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯ เท่านั้น หากท่านได้เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่น แม้จะผ่านช่องทางในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก็ตาม ท่านจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฏในเว็บไซต์นั้น ๆ แยกต่างหากจากของบริษัทฯ

13. การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะทำการพิจารณาทบทวนนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นประจำเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ และกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวในเว็บไซต์โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ประกาศไว้เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 (ฉบับที่ 2 )