Cloud

True IDC Cloud Billing Service

บริการ True IDC Cloud Billing Service ช่วยลูกค้าองค์กรให้สามารถวางแผนค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ Multi-Cloud ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยลูกค้าสามารถตรวจสอบแต่ละกระบวนการได้ด้วยตนเอง รวมถึงจัดการคลัง (inventory) การเรียกเก็บเงิน (billing) การปรับปริมาณการใช้งาน (optimization) หรือแม้แต่กระบวนการทำงานอัตโนมัติ (task automation)

จุดเด่นของบริการ

  • Billing Reports & Cost Monitoring: จัดทำรายงาน ควบคุมการใช้งาน และแจ้งเตือนค่าใช้จ่าย ทำให้คุณสามารถบริหารการเงินได้ดียิ่งขึ้น
  • Utilization Report: แจกแจงการใช้งานของบริการต่างๆบน AWS และช่วยให้องค์กรสามารถตรวจสอบการใช้งานที่ผ่านมาได้อีกด้วย
  • Inventory Report/Cloud Asset Report: รายงานเจาะลึกถึงลักษณะการใช้งานของบริการ AWS ที่สามารถนำไปใช้วิเคราะห์บน Cloud Asset Report ต่อไป
  • Optimization Report: สร้างโอกาสในการปรับเปลี่ยนค่าใช้จ่ายของโซลูชันและการใช้งานในปัจจุบัน และเป็นข้อมูลแนะนำสำหรับโซลูชันอื่นๆ

ประโยชน์

  • สามารถออกบิลแทนการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต
  • มีบริการซัพพอร์ตโดยทีมงานวิศกรไทยคอยดูแลการใช้งานในส่วนที่ซับซ้อนและมีรายละเอียดค่อนข้างมาก
  • ช่วยให้สามารถเข้าใจและวางแผนการจัดการ cloud billing ด้วยข้อมูลเชิงลึกบนแพลตฟอร์ม
ติดต่อทรูไอดีซี
  • หัวข้อติดต่อ

  • หมวดหมู่

  • บริการ

ข้อความ*

(การส่งข้อมูลนี้ถือได้ว่าคุณยอมรับ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของทรู ไอดีซี)

x