นโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัด ประจำปี 2563

บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัด (“บริษัทฯ”) ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้กำหนดและประกาศใช้นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงแนวปฏิบัติต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นการปลูกฝังแนวปฏิบัติที่ดี สร้างความตระหนักถึงการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ พร้อมทั้งสร้างวัฒนธรรมองค์กรภายใต้ระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการปฏิบัติตามจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใสตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงขอกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ดังนี้

1. การให้ รับของขวัญ

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องไม่ให้และไม่รับของขวัญที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจทางธุรกิจ 

2. การเลี้ยงรับรอง

การเลี้ยงรับรองสามารถกระทำได้หากเป็นไปเพื่อรักษาสัมพันธภาพทางธุรกิจแต่ต้องเป็นไปตามปกติของธุรกิจและไม่มีผลต่อการตัดสินใจทางธุรกิจ

3. การจ่ายค่าอำนวยความสะดวก

(1) ห้ามจ่ายเงินเพื่ออำนวยความสะดวก ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายเงินทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าการจ่ายเงินนั้นจะเป็นการจ่ายตามประเพณีนิยมหรือเป็นการจ่ายผ่านบุคคลอื่น โดยเฉพาะการจ่ายเงินเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

(2) หลีกเลี่ยงหรือปิดโอกาสที่จะทำให้ต้องตกอยู่ในสถานการณ์การจ่ายค่าอำนวยความสะดวก 

(3) แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบเกี่ยวกับการถูกเรียกร้องค่าอำนวยความสะดวกเพื่อร่วมกันหาทางออก 

4. การบริจาคเพื่อการกุศลและการให้การสนับสนุน

การบริจาคเพื่อการกุศลและการให้การสนับสนุนต้องมีการดำเนินการอย่างโปร่งใส การช่วยเหลืออาจอยู่ในรูปแบบของเงินหรือรูปแบบอื่น ๆ โดยมีขั้นตอนและการควบคุมการเบิกจ่ายที่รัดกุมชัดเจน เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการทุจริตและคอร์รัปชัน

5. การกระทำการในนามตัวแทนของบริษัทฯ

การแต่งตั้งบุคคล เช่น ตัวแทน หรือที่ปรึกษากระทำธุรกิจในนามบริษัทฯ และสื่อสารในองค์กรให้ปฏิบัติดังนี้ 

(1) ให้ความรู้และทำความเข้าใจกับตัวแทน หรือที่ปรึกษาให้ปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของบริษัทฯ

(2) สื่อสารกับบุคคลหรือนิติบุคคลของภาครัฐและเอกชนให้รับทราบถึงนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของบริษัทฯ

6. การสนับสนุนทางการเมือง

บริษัทฯ ให้การสนับสนุนทางการเมืองอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยไม่ให้เกิดการเลือกปฏิบัติหรือเอื้อประโยชน์ในทางมิชอบทั้งต่อพรรคการเมืองและต่อบริษัทฯโดยมีหลักการดังนี้ 

(1) บริษัทฯ ดำรงอยู่บนความเป็นกลางทางการเมืองและไม่ฝักใฝ่กลุ่มการเมืองฝ่ายใด 

(2) บริษัทฯ สามารถให้การสนับสนุนทางการเงินหรือสิ่งของแก่ พรรคการเมืองได้ แต่ต้องกระทำด้วยความโปร่งใสและไม่มีเจตนาเพื่อโน้มน้าวให้เกิดการดำเนินการที่ไม่เหมาะสม  

(3) กรรมการและบุคลากรมีสิทธิเสรีภาพในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองในฐานะส่วนตัวภายใต้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ แต่จะต้องไม่อ้างชื่อบริษัทฯและต้องไม่นำทรัพย์สิน หรืออุปกรณ์เครื่องมือใดๆ ของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ในการดำเนินใดๆ ทางการเมือง