ประกาศปรับเปลี่ยนมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19

28 ต.ค. 2564

1. มาตรการสำหรับการตรวจคัดกรองการเข้าพื้นที่ศูนย์ดาต้า เซ็นเตอร์ (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป)

1. ผู้เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ศูนย์ดาต้า เซ็นเตอร์ ต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครบ 2 เข็ม ไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือหายป่วยด้วยโรคโควิด-19 มาแล้วไม่เกิน 6 เดือน โดยให้แสดงเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนโควิด 19 ก่อนเข้าพื้นที่ปฏิบัติงาน

2. ผู้เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ศูนย์ดาต้า เซ็นเตอร์ ต้องผ่านการตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยวิธี RT-PCR หรือ ATK จากสถานพยาบาลหรือห้องปฏิบัติการ โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 7 วัน ก่อนวันเข้าพื้นที่ โดยจะต้องแสดงผล RT-PCR หรือ รูปถ่ายผลการตรวจ ATK ตามแบบฟอร์ม “ATK detect report” ก่อนเข้าพื้นที่ปฏิบัติงาน (กรณีลูกค้ามีความประสงค์ใช้ผลการตรวจ ATK ในการเข้าพื้นที่ สามารถขอเข้ารับการตรวจได้ตาม "มาตการรองรับการตรวจ ATK สำหรับลูกค้า")

3. ผู้เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ศูนย์ดาต้า เซ็นเตอร์ ต้องกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม “Building Access Form” และเอกสาร "COVID-19 ATK Form" ทุกครั้ง ก่อนล่วงหน้า 3 วันทำการ (กรณีฉุกเฉิน กรุณากำหนดหมายเเลข Ticket หรือมีเอกสารยืนยันการอนุมัติ)

4. ส่งเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนโควิด-19, รูปถ่ายรายงานผลการตรวจ ATK, Building Access Form และ COVID-19 ATK Form กลับมาที่ email: customerservice@trueidc.com

5. เปิด work permit เข้ามาในระบบ access site

6. เมื่อเข้ามาถึงพื้นที่ FOC จะขอตรวจสอบชื่อผู้เข้าศูนย์ฯ กับเอกสารที่ส่งมาอีกครั้งว่ามีส่งมาให้ตรวจสอบก่อนหรือไม่ ก่อนอนุญาตให้เข้าพื้นที่

7. กรณีได้รับวัคซีนไม่ครบ 2 เข็ม ต้องกรอกแบบฟอร์ม "List of Non-Vaccination" เพื่ออนุมัติเป็นกรณ๊พิเศษ


2. มาตการรองรับการตรวจ ATK สำหรับลูกค้า (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป)

กรณีเข้าพื้นที่ทรู ไอดีซี - มิดทาวน์ รัชดา และทรู ไอดีซี - มิดทาวน์ พัฒนาการ (ในเวลาทำการ)

สามารถรับการตรวจ ATK โดยเจ้าหน้าที่พยาบาลตามวันเวลาและสถานที่ดังต่อไปนี้

- อาคารทรู ทาวเวอร์ 1 : โรงอาหาร อาคารใยแก้ว ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 7:00 – 16:00 น.

- อาคารทรู ทาวเวอร์ 2 : โรงอาหาร อาคาร 3 ในวันจันทร์ - อาทิตย์ เวลา 7:00 – 16:00 น.

โดยมีขั้นตอนการเข้ารับการตรวจดังนี้

1. ทำการลงทะเบียนบริเวณทางเข้าโดยแจ้งว่าเป็นลูกค้าของทาง True IDC

2. รับแบบฟอร์ม “ATK detect report” และทำการกรอกข้อมูลสำหรับรายงานผลตรวจ ATK

3. นำแบบฟอร์มที่กรอกแล้วพร้อมบัตรพนักงานแสดงกับเจ้าหน้าที่พยาบาลเพื่อเข้ารับการตรวจ ATK

4. นั่งรอผลตรวจ 15-30 นาที และถ่ายรูปผลการตรวจโดยวาง ATK และบัตรพนักงานลงในฟอร์มตามรูปแบบที่กำหนด

5. ทำการทิ้งชุดตรวจ ATK และแบบฟอร์มที่ทำการถ่ายรูปเรียบร้อยแล้วลงในถังขยะอันตรายที่จัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น

6. ก่อนเข้าขึ้นอาคาร กรุณาทำการโชว์รูปถ่ายผลการตรวจ ATK และแสดงหน้าจอ ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม (แอปพลิเคชันหมอพร้อม) กับเจ้าหน้าที่พยาบาลคัดกรอง หรือ เจ้าหน้าที่ รปภ. บริเวณทางเข้าโถงลิฟท์

 

กรณีเข้าพื้นที่ทรู ไอดีซี - มิดทาวน์ รัชดา และทรู ไอดีซี - มิดทาวน์ พัฒนาการ (นอกเวลาทำการ)

สามารถมาตรวจ ATK ได้ที่ศูนย์ดาต้า เซ็นเตอร์  โดยสามารถขอชุดตรวจ ATK และแบบฟอร์ม “ATK detect report” ได้ที่เจ้าหน้าที่ FOC แต่ละศูนย์ และ โดยมีขั้นตอนการเข้ารับการตรวจดังนี้

1. รับแบบฟอร์ม “ATK detect report” และทำการกรอกข้อมูลสำหรับรายงานผลตรวจ ATK

2. ทำการตรวจ ATK ในพื้นที่ที่ทางศูนย์ดาต้า เซ็นเตอร์ จัดไว้ให้เท่านั้น

3. นั่งรอผลตรวจ 15-30 นาที และถ่ายรูปผลการตรวจโดยวาง ATK และบัตรพนักงานลงในฟอร์มตามรูปแบบที่กำหนด

4. ทำการทิ้งชุดตรวจ ATK และแบบฟอร์มที่ทำการถ่ายรูปเรียบร้อยแล้วลงในถังขยะอันตรายที่จัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น

5. ก่อนเข้าพื้นที่ศูนย์ดาต้า เซ็นเตอร์ กรุณาทำการโชว์รูปถ่ายผลการตรวจ ATK และแสดงหน้าจอ ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม (แอปพลิเคชันหมอพร้อม) กับเจ้าหน้าที่ FOC หรือ เจ้าหน้าที่ รปภ. บริเวณทางเข้า


กรณีเข้าพื้นที่ทรู ไอดีซี - นอร์ท เมืองทอง, ทรู ไอดีซี - อีสต์ บางนา (ทั้งในและนอกเวลาทำการ)

สามารถมาตรวจ ATK ได้ที่ศูนย์ดาต้า เซ็นเตอร์  โดยสามารถขอชุดตรวจ ATK และแบบฟอร์ม “ATK detect report” ได้ที่เจ้าหน้าที่ FOC แต่ละศูนย์ และ โดยมีขั้นตอนการเข้ารับการตรวจดังนี้

1. รับแบบฟอร์ม “ATK detect report” และทำการกรอกข้อมูลสำหรับรายงานผลตรวจ ATK

2. ทำการตรวจ ATK ในพื้นที่ที่ทางศูนย์ดาต้า เซ็นเตอร์ จัดไว้ให้เท่านั้น

3. นั่งรอผลตรวจ 15-30 นาที และถ่ายรูปผลการตรวจโดยวาง ATK และบัตรพนักงานลงในฟอร์มตามรูปแบบที่กำหนด

4. ทำการทิ้งชุดตรวจ ATK และแบบฟอร์มที่ทำการถ่ายรูปเรียบร้อยแล้วลงในถังขยะอันตรายที่จัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น

5. ก่อนเข้าพื้นที่ศูนย์ดาต้า เซ็นเตอร์ กรุณาทำการโชว์รูปถ่ายผลการตรวจ ATK และแสดงหน้าจอ ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม (แอปพลิเคชันหมอพร้อม) กับเจ้าหน้าที่ FOC หรือ เจ้าหน้าที่ รปภ. บริเวณทางเข้า


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อที่อีเมล customerservice@trueidc.com หรือ โทร 02 494 8300