ด่วน! True IDC เปิดรับสมัครงาน

29 มี.ค. 2564

True IDC เปิดรับตำแหน่งใหม่เพียบ! พร้อมให้คุณมาร่วมกันสร้างอนาคตที่ต้องการ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา ส่ง CV มาได้ที่อีเมล marketing@trueidc.com 

 วิธีค้นหาตำแหน่งงาน กด Ctrl+F พิมพ์ตำแหน่งงานที่ต้องการ กด Enter ทีม Technology & Delivery 

Posted: February 2021

1. Cloud Engineering Specialist

Work Location: AIA Capital Center

Job Description:

 • Act as the key of Cloud technical aspect for the consulting team to provide the technical consulting to both internal and external customers
 • Design Cloud solution architecture in response to the client’s requirement
 • Provide advisory consulting service to the client regarding the True IDC Consulting practices
 • Create Cloud technical requirements for the client’s migration plan

Requirement:

 • Experience of designing and implementing comprehensive Cloud computing solutions on various Cloud technologies e.g. VMWare Cloud, AWS, GCP.
 • Experience in building multi-tier Service Oriented Architecture (SOA) applications
 • Knowledge of Linux, Windows, Apache, IIS, NoSQL operations as its architecture to the Cloud
 • Knowledge of OS administrative for both Windows and UNIX technologies
 • Knowledge of key concerns and how they are addressed in Cloud Computing such as security, performance, and scalability
 • Experience with RDBMS designing and implementing over the Cloud
 • Prior experience with application development on various development solutions such as Java, .Net, Python, etc.
 • Experience in, .Net and/or Spring Framework and RESTful web services

---

Posted: February 2021

2. Platform Development Specialist

Work Location: AIA Capital Center

Job Description:

 • Principal-level engineers should have experience one or more of the following: Java, Terraform, JavaScript, Docker, Ansible, Kubernetes
 • Working on large IAAS (Infrastructure as code) projects
 • Cloud environment AWS, GCP, OpenStack
 • Should have experience pushing applications to production
 • Building organisation own cloud solution to support fast-growing business

Requirement:

 • BSc degree in Computer Science, Engineering or relevant field
 • 5-7 years in a large-scale cloud solution architect role
 • Planning, designing, and developing cloud-based applications
 • Managing cloud environments in accordance with company security guidelines
 • Educating teams on the implementation of new cloud-based initiatives, providing associated training as required
 • Employing exceptional problem-solving skills, with the ability to see and solve issues before they snowball into problems
 • AWS, GCP and/or OpenStack experience, including but not limited to VPC, Compute Engine, Cloud Storage, Cloud Load Balance, Dataproc, Kubernetes
 • Solid knowledge of the Linux command-line and architecture
 • Experience with configuration management tools such as Puppet, Chef, Terraform, Ansible
 • Excellent organisational skills and the ability to work in a fast-paced work project
 • Demonstrated experience in network and Linux system troubleshooting and maintenance practices

---

Posted: February 2021

3. Security Service and Delivery Specialist

Work Location: AIA Capital Center

Job Description:

 • Plan, implement, setup and manage IT security infrastructure for 4 data centers
 • Corrective maintenance, and preventive maintenance of IT security infrastructure
 • Review and perform security patch and log analysis for IT security infrastructure
 • Perform troubleshooting and security incident solving as 2nd tier support
 • Provide the security procedures, work instructions to comply with ISO standards
 • Support Marketing and Sale in security solution design as presale support
 • Security actions from threat research on the Internet

Requirement:

 • Bachelor’s degree or higher in Computer Science, Computer Engineering, or other related fields
 • At least 8 years of experience in Computer Network and Computer Security
 • Direct experiences with configuration of next-generation firewall configuration and management such as Cisco Networks, Palo Alto Networks or Fortinet
 • Direct experiences with managing Microsoft Active Directory, Linux server, anti-malware, proxy server, and Web Application Firewall (WAF)
 • Required IT security certification – Security+, SSCP, CCNA Security or other related certificates
 • Good interpersonal and presentation skills with adequate technical knowledge and service mind
 • Good command of writing and speaking English

---

Posted: February 2021

4. Senior DevOps Engineer

Work Location: AIA Capital Center

Job Description:

 • Strong expertise in cloud and virtualization platforms (AWS, Azure, GCE, OpenStack, VMWare, etc.), operating systems (Linux, Windows), infrastructure automation (Ansible, Chef, Packer, Puppet, Terraform, etc.), and application hosting technologies (CloudFoundry, Docker Swarm, Kubernetes, Mesos, OpenShift, etc.)
 • Solid understanding of the practical application of DevOps philosophy, Agile methods, Infrastructure as Code, and leading infrastructure and operations teams in an Agile/Lean/Continuous Delivery environment
 • Experience in designing and architecting enterprise and/or web-scale hosting platforms
 • Understanding of the issues businesses face and experience working with them to create robust, scalable, elegant, flexible and relevant solutions that truly transform industries
 • Experience working directly with senior IT groups in an advisory role
 • Ability to work in a variety of virtual team settings and rapidly-changing projects

Requirement:

 • BSc degree in Computer Science, Engineering or relevant field
 • 3+ years experience in a DevOps, or equivalent role
 • AWS, GCP and/or OpenStack experience, including but not limited to VPC, Compute Engine, Cloud Storage, Cloud Load Balance, Dataproc, Kubernetes
 • Solid knowledge of the Linux command-line and architecture
 • Experience with configuration management tools such as Puppet, Chef, Terraform, Ansible
 • Excellent organizational skills and the ability to work in a fast-paced work project
 • Demonstrated experience in network and Linux system troubleshooting and maintenance practices

---

Posted: February 2021

5. Site Reliability Engineer

Work Location: AIA Capital Center

Job Description:

 • Serve as the primary contact responsible for the overall health, performance, and capacity of one or more of our cloud services
 • Obtain complete knowledge of our complex cloud solutions
 • Assist in the roll-out and deployment of new product features and installations to facilitate our rapid iteration and constant growth
 • Develop tools to improve our ability to rapidly deploy and effectively monitor custom applications in a large-scale cloud environment.
 • Work closely with development teams to ensure platforms are designed with "operability" in mind
 • Function well in a fast-paced, rapidly-changing projects 

Required Skills:

 • Hands-on cloud architecture and implementation (AWS, GCP, OpenStack, Huawei)
 • UNIX/Linux systems knowledge/administration background
 • Troubleshooting skills that span systems, network, storage, and code
 • Basic shell scripting skills

Preferred Qualifications:

 • BSc degree in Computer Science, Engineering or relevant field
 • 3-4 years in a large-scale cloud operations role
 • Programming skills (Python, Perl, Ruby, etc)
 • Experience with cloud architectures, deployment and configuration using Terraform and/or Ansible
 • Understanding of configuration management tools such as Chef, Puppet, etc.
 • Knowledge in majority of the following: data structures, relational and non-relational databases, networking, Linux internals, filesystems, web architecture, and other related topics
 • Knowledge of load balancers such as ELB, ALB for product based HAProxy, Cisco ACE, etc.
 • Strong interpersonal communication skills (including listening, speaking, and writing)
 • Ability to work well in a diverse, collaborative, and cross-functional team environment (SREs, Cloud Engineers, Product Managers, etc.)

---

Posted: February 2021

6. Solution & Cloud Pre-sales

Work Location: AIA Capital Center

Job Description:

 • Design Cloud solution architecture in response to the client's requirement
 • Provide technical pre-sales support for internal group and external customer
 • Defining the features & scope & implement the POCs (Proof of Concepts) for all stated requirements
 • Respond to RFP/REQ/TOR within stipulated timelines
 • Prepare and deliver statement of work detailing the technical & commercial proposal to the clients
 • Collaborate with Sales team & Present capabilities to customers & prospects
 • Collaborate with the Professional Services team to complement customer solutions

Requirement:

 • Min 1 Year of experience as pre-sale engineer/consultant
 • Knowledgeable GCP or AWS or Huawei cloud (IaaS/PaaS)
 • Knowledgeable API, Kubernetes, Docker-Container, SQL, No-SQL, AD, monitoring and Security on Cloud
 • Knowledge of Linux, Windows, Apache, IIS, NoSQL operations as its architecture to the Cloud
 • Knowledge of OS administrative for both Windows and UNIX technologies
 • Good presentation and negotiation skills (Good verbal and written communication)
 • Good team player and proactive attitude.
 • Develop, DevOps, CI/CD knowledge will be a great advantage
 • Google Anthos knowledge is plus

Extra point:

 • GCP certified solution architect - Associate
 • AWS certified solution architect – Associate

---

Posted: February 2021

7. Network Security Engineer

Job Description:

 • Perform Security hardware installation, configuration, maintenance, and operation for all network security devices for managed service customer
 • Perform monitoring and troubleshooting for network security issues
 • Perform reports, documents, and procedures related to managed service that supporting
 • Perform network project (technical design, project management)

Requirement:

 • Educational background: Bachelor’s degree in Computer Engineering, Computer Science, Information Technology or related field.
 • Nationality: Thai                
 • Gender: Male or Female    
 • Age: 25 – 40 years old
 • Language Skill: Good command of Thai and English
 • Experience: Minimum 3 years in Enterprise Networking, Data Center, or ISP infrastructure.
 • Experience with LAN and WAN configuration, network routing, and routing protocols design.
 • Experience with load balance (F5 LTM), F5 DNS, and firewall system (Cisco, Fortigate, Palo Alto, F5 AFM/ASM)
 • Experience with Anti-DDoS solution and products
 • Experience with WAF solution and products
 • Proven experience with network capacity planning, network security principles, and general network management best practices.
 • Understand the operation processes or ITIL as well.
 • Effective verbal and written communication skills
 • Ability to self-manage tasks and deliverables on assigned projects
 • Good understanding of Network principles, topologies, design patterns, security best practice design and operate
 • ITIL certificate is preferable

---

Posted: June 2021

8. Lead Frontend Developer

Job Description:

 • Planning, estimation, requirement analysis of assigned project and other ongoing projects in team with Project Manager / Developer / Designer.
 • Handling coding works or major / complex parts of assigned projects and providing coding help and supervision to team members.
 • Maintaining and auditing code / design quality as per set guideline and standards in assigned projects.
 • Focusing the team to ensure an on-time delivery of the agreed task.
 • Facilitating code / design reuse.
Requirement:
 • 3 to 5 years of relevant work experience as a web developer, UI developer, JavaScript expert or front-end engineer.
 • 1 to 2 years of relevant work experience as a System Analyst, Team Leader.
 • Thorough understanding of React.js and its core principles.
 • Familiarity with modern front-end build pipelines and tools.
 • Experience with common front-end development tools such as Babel, Webpack, NPM, etc.
 • Experience in web application development.
 • Proficient in analyst business requirement and translate them into technical requirements.
 • Understand database technology and able to design data structure.
 • Proficient in SCUM methodology.
---

Posted: June 2021

9. Frontend Developer

Job Description:

 • Ensure the best possible performance and quality of the applications.
 • Troubleshoot issues.
 • Programming and coding as planned from Programmer lead / SA or Project Manager
 • Developing new user-facing features using React.js
 • Building reusable components and front-end libraries for future use
 • Translating designs and wireframes into high quality code
 • Optimizing components for maximum performance across a vast array of web-capable devices and browsers

Requirement:

 • 3 to 5 years of relevant work experience as a web developer, UI developer, JavaScript expert or front-end engineer.
 • Thorough understanding of React.js and its core principles.
 • Familiarity with RESTful APIs.
 • Knowledge of modern authorization mechanisms, such as JSON Web Token.
 • Familiarity with modern front-end build pipelines and tools.
 • Experience with common front-end development tools such as Babel, Webpack, NPM, etc.
 • Ability to understand business requirements and translate them into technical requirements.
 • A knack for benchmarking and optimization.

---

Posted: June 2021

10. Backend Developer

Job Description:

 • Develop  API & Operator in Kubernetes System using Golang.
 • Develop kubernetes component and driver.
 • Playing a key role in architectural and design decisions, building toward an efficient micro services distributed architecture.

Requirement:

 • Writing scalable, robust,, testable, efficient, and easily maintainable code
 • Translating software requirements into stable, working, high performance software
 • Playing a key role in architectural and design decisions, building toward an efficient micro services distributed architecture
 • Understanding of modern software engineering practices in areas like CI/CD, test automation, microservices, distributed systems, and data management
 • Have experience writing Golang under Kubernetes (experience writing Golang as a web user interface is ideal)
 • Linux development environment experience
 • Familiar with concurrent / parallel programming concepts, distributed systems, consensus protocols
 • Have some knowledge of modern application architectures (such as messaging, RESTful API design, microservices,Protobufs, gRPC & HTTP/2)


 ทีม Network 

Posted: March 2021

1. Senior Network Engineer

Job Description: 

 • Manage internal data center project
 • Design network, implementation, installation, configuration, maintenance, and operations
 • 2nd tier problem solving, network connectivity, and related network infrastructure troubleshooting
 • Network performance tuning, Network consulting, monitoring, reporting, and secures network system   
 • Training related staffs, guidance, documented, up-to-date user/work instructions, and reporting
 • Comply network system with ISO standards and Compliance
 • Review and perform network security policy
 • Manage and ensure data security through the network
 • Review and perform IRP and BCP exercise for network infrastructure and client's connection, network connectivity and related network infrastructure troubleshooting
 • Network performance tuning, Network consulting, monitoring, reporting, and secures network system   
 • Training related staffs, guidance, documented, up-to-date user/work instructions, and report
 • Comply network system with ISO standards and Compliance
 • Review and perform network security policy
 • Manage and ensure data security through the network
 • Review and perform IRP and BCP exercise for network infrastructure and client's connection

Requirement:

 • Networking technology knowledge is required
 • CCNA Certification is a must
 • Proven experience and success with LAN, WAN and IP routing protocols designing
 • Proven experience with Network Management on Firewall, Router, Switch and Load balance such as Cisco, Arista, Juniper, F5, SonicWALL and Palo Alto
 • Experience supporting VPN and IP Sec Technologies
 • Proven experience with network capacity planning, network security principles and general network management best practices
 • Ability to use word processing, spreadsheets, presentation and drawing applicants such as Visio
 • Good command in both Thai and English
 • Ability to self-manage tasks and deliverables on assigned projects
 • Ability to work as a team as part of an AEC team


 ทีม Commercial 

Posted: April 2021

1. Account manager

Work Location: AIA Capital Center

Job Description:

 • Responsible for increasing revenue through new clients and contracts and generating new opportunityties in loyalty solutions /cloud sales.
 • Generate & Maintain strong sales pipeline as assigned by the Sales Director.
 • To manage coordination with all internal support teams to ensure sales & on ground execution.
 • Market study in terms of competition mapping, market intelligence and market share.
 • Closely work with product and presales team to on board desired customers.
 • Mapping Industry/In depth verticals to ensure in depth coverage.
 • Prepare customized proposal presentations to customer’s RFP

Requirement:

 • A bachelor’s degree is required, relevant degree in IT or engineering related degree would be an advantage.
 • Experience: 2 - 6 years in BD /Client acquisition/ digital sales/Cloud sales / solution sales/concept sales role.
 • Must have exposure to B2B corporate sales and concept sales with a keen sales and marketing acumen. Specifically dealing with IT head and senior levels will be an added advantage.
 • Should have exposure to corporate sales and solution selling with a good cloud knowledge.
 • Ability to develop strong relationships to build either an industry or functional network.
 • Personal and business maturity that leads to confident and rational business decisions.
 • Demonstrated initiative and resourcefulness to develop well-planned strategies and achieve goals within tight timelines.
 • Ability to manage a demanding workload, balance multiple tasks and switch gears while maintaining priorities.
 • Negotiation skills, resource stewardship and an ability to handle chaos.

Extra Requirements.

 • Energetic with positive energy and mindset which is a major character for sales.
 • Have experience in Telecom/IT as sales engineer on support services which can extend to cloud so- lutions.
 • Good personal communication and interaction with people which can help create trust with customer engagement.
 • Eager to learn new things especially in IT solutions.
 • Able to speak, write and read Chinese which will be a great asset when dealing with Chinese OTT and customers.
 • Able to speak, write and read English very well.


 ทีม Data Center 

1. Technical Presales Manager

Work Location: AIA Capital Center

Job Description:

 • Coordinate with internal and external departments such as clients, end-users, etc.
 • Provide supportive guidance about Data Center operation, facility, services that will be provided to the clients 
 • Visit and maintain relationship with customers
 • Present technical materials, solutions and services of Data Center to clients when needed or assigned
 • Support commercial team and provide BOQ of Data Center services
 • Other related jobs will be assigned by the management level

Requirement:

 • Bachelor’s degree in Electrical or Mechanical Engineering only
 • Thai nationality
 • Male
 • Age 30 – 35 years old
 • More than 7 years of experience in Data Center (Operations and Facilities)
 • More than 3 years of experience in Technical Presale or Sales Engineer
 • Strong in customer service skills, interpersonal skills, technical and presentation skills
 • Able to travel all branches. (Radchada, Muang Thong, Bangna, Pattanakarn, and other)
 • Can work under pressure and multi-task
 • Own car with valid driving license
 • Good command of English 
 • Any certifications related to Data Center would be an advantage


 ทีม Business Operation and Vendor Management 

Posted: April 2021

1. Senior Officer

Work Location: True IDC North Muangthong Data Center

Job Description:

 • To check the validity of the document
 • Professionally handle data and document filing
 • To do summary report as an assignment
 • Support and coordinate with related departments
 • Other assignment tasks

Requirement:

 • At least a bachelor’s degree
 • Age not over 35 years old
 • Good human relation and co-ordination
 • Meticulous and thorough person


 ทีม Customer Service 

Posted: May 2021

1. Customer Service (EN/CN speaking - day shift)

Work Location: True IDC North Mungthong

Job Description:

 • Get information from customer via email and phone
 • Create an incident case, follow up status until the end of process, and record incident into database system  
 • Investigate information from customer
 • Coordinate with second-tier support to solve a complicated case, follow up status, and update status to customer
 • Create outage report for customer
 • Create a summary monthly report for each service product
 • Inform schedule plan of True IDC to customer
 • Update status schedule plan to customer
 • Record customer feedback into database system and follow up with a responsible team

Requirement:

 • 1 year or above of relevant work experience, including experience with early-stage
 • Good English and Chinese communication skills
 • Experienced in infrastructure, network, security, enterprise environment, and system monitoring would be an advantage
 • Have a basic knowledge of Network, System, VMWare tool, Cloud computing, basic analytical and solving problem skills
 • Fast learning, self-development and can be work under pressure
 • Service mind and good personality and presenter
 • Interested in new computer system (new product/ new application/ new technology)
 • Good leadership, communication, and teamwork skills
 • Creativity and innovation thinking

---

Posted: May 2021

2. Customer Service (day/ night shift)

Job vacancy: 5

Work Location: North Muangthong

Job Description:

 • Get information from customer via email and phone
 • Create an incident case, follow up status until the end of process, and record incident into database system  
 • Investigate information from customer
 • Coordinate with second-tier support to solve a complicated case, follow up status, and update status to customer
 • Create outage report for customer
 • Create a summary monthly report for each service product
 • Inform schedule plan of True IDC to customer
 • Update status schedule plan to customer
 • Record customer feedback into database system and follow up with a responsible team

Requirement:

 • 1 year or above of relevant work experience, including experience with early-stage
 • Good English and Chinese communication skills
 • Experienced in infrastructure, network, security, enterprise environment, and system monitoring would be an advantage
 • Have a basic knowledge of Network, System, VMWare tool, Cloud computing, basic analytical and solving problem skills
 • Fast learning, self-development and can be work under pressure
 • Service mind and good personality and presenter
 • Interested in new computer system (new product/ new application/ new technology)
 • Good leadership, communication, and teamwork skills
 • Creativity and innovation thinking