Cloud

Containerized Solution for BFSI

บริการ Container Solution ที่ถูกออกแบบและจัดเตรียมด้าน IT Architecture อย่างครบครัน พร้อมบริการให้คำปรึกษา ออกแบบ และติดตั้งระบบที่เหมาะสำหรับสถาบันการเงิน และธนาคาร

คุณสามารถเลือกใช้งาน Containerized Solution จาก True IDC ที่ออกแบบทางด้าน IT Architecture ไว้อย่างครบครัน และ Solution ยังถูกสร้างให้เหมาะสมกับการใช้งานสำหรับองค์กรด้านการเงิน หลักทรัพย์ ประกันภัย ประกันชีวิต และธนาคาร พร้อมบริการให้คำปรึกษา ออกแบบ เพิ่มเติม และติดตั้งระบบจากทีมงานผู้เชี่ยวชาญ

จุดเด่นของบริการ

 • Containerized Platform (Kubernetes, ECS, EKS) โครงสร้างทางด้าน IT infrastructure เต็มรูปแบบ ทั้ง Self-healing, HA, DC/DR และ FT ทั้งในรูปแบบของ On-premise, Local Cloud, Public Cloud หรือ Hybrid Solution ที่สร้างขึ้นจาก Technology ชั้นนำทางด้าน Containerized Platform เช่น Kubernetes, AWS EKS, ECS
 • Containerized Platform with E2E Operation Readiness ออกแบบและสร้างกระบวนการการใช้งาน (Operational Process) แบบครบวงจร ที่สอดคล้องและเหมาะกับการใช้งาน Containerized Platform เช่น ระบบ Centralized Logging, Proactive Monitoring และ Issue Preventive Solution
 • Containerized Security Readiness ออกแบบและสร้างโครงสร้างทางด้าน IT Security ที่สอดล้องกลับความต้องการขององค์กรโดยเฉพาะบริการทางด้าน BFSI และเป็นไปตามมาตรฐานทางด้านความปลอดภัยบนระบบของ Containerized Platform รวมไปทาง IT Infrastructure และ Cloud ประเภทต่างๆ
 • Containerized with Software Delivery Pipeline สร้างกระบวนการ CI/CD สำรับการพัฒนา Software เพื่อให้ได้ประโบชน์จากการใช้งาน Containerized Platform ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทั้งนี้ยังเปิดให้ลูกค้าองค์กรเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบประบวนการให้สอดคล้องกับรูปแบบของ Software Delivery Methodology ที่ต้องการ
 • Microservice Architect ช่วยให้คำปรึกษาและออกแบบโครงสร้าง IT Solution เพื่อให้อยู่ในรูปแบบของ Microservice และสอดคล้องกับ Platform ที่ออกแบบให้เป็น Containerized และรวมถึงการใช้งานร่วมกับ CI/CD Pipeline ที่ออกแบบไว้สำรับ Software Delivery Pipeline ข้างต้น
 • Direct Connect ออกแบบและติดตั้งระบบ Direct Connect เพื่อเชื่อมต่อ IT infrastructure ของระบบต่างๆ ทั้ง On-premise, Local Cloud, Public Cloud หรือ Hybrid Solution ในรูปแบบต่างๆ เช่น Single หรือ Full Redundancy Connectivity เป็นต้น
 • VPN (Virtual Private Network) ออกแบบและติดตั้งระบบ VPN (Virtual Private Network) เพื่อเชื่อมต่อ IT Infrastructure ในรูปแบบต่างๆ และยังให้คำปรึกษาทางด้านความเหมาะสมในเชิงความคุ้มค่าของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

ประโยชน์

 • โซลูชันContainerized ที่ถูกออกแบบการใช้งานสำหรับองคกร์ด้านการเงิน และธนาคารโดยเฉพาะ
 • โซลูชันมีความยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยน เพิ่มและลดการใช้งานได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร
 • สามารถพัฒนาให้เป็นโซลูชันต้นแบบเพื่อนำไปใช้งานต่อยอดไปยังEnterprise Cloud On-premise หรือ platform อื่นๆได้
ติดต่อทรู ไอดีซี
 • หัวข้อติดต่อ

 • หมวดหมู่

 • บริการ

ข้อความ*

(การส่งข้อมูลนี้ถือได้ว่าคุณยอมรับ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของทรู ไอดีซี)