Professional Services

Amazon Web Services Training Program

True IDC ได้รับแต่งตั้งเป็น AWS Authorized Training Reseller Partner เปิดอบรมสร้างความเข้าใจในการใช้งาน AWS Cloud

True IDC เป็นพันธมิตรของ AWS Authorized Training ในการให้บริการฝึกอบรมและการรับรองสำหรับผู้ใช้งาน AWS Cloud ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นจนถึงระดับสูงบนมาตรฐานสากลที่จะช่วยให้คุณสามารถนำความรู้ไปปรับใช้กับธุรกิจได้

หลักสูตรของเรา

AWS Security Essentials

หลักสูตรนี้ครอบคลุมแนวคิดพื้นฐานของบริการด้านความปลอดภัยบน AWS Cloud ตั้งแต่ การควบคุมการเข้าถึง วิธีการเข้ารหัสข้อมูล ไปจนถึงการจัดการความปลอดภัยของระบบเน็ตเวิร์กที่เชื่อมต่อไปยังโครงสร้างพื้นฐานของ AWS  โดยหลักสูตรนี้จะมุ่งเน้นถึงบทบาทความรับผิดชอบในการดูแลความปลอดภัย พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับบริการ AWS ในด้านความปลอดภัยต่างๆ อีกด้วย

AWS Business Essentials

หลักสูตรนี้จะช่วยผู้ที่รับผิดชอบด้าน IT และมีส่วนในการตัดสินใจ เข้าใจถึงประโยชน์ของ Cloud Computing และกลยุทธ์ในการปรับใช้ระบบคลาวด์เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ โดยหลักสูตรนี้จะกล่าวถึงข้อดีของ Cloud Computing สำหรับธุรกิจ พื้นฐานของ AWS รวมถึงผลประโยชน์ด้านการเงิน นอกจากนี้ยังนำเสนอแนวคิดการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และแนวคิดด้านความปลอดภัยเพื่อประกอบการพิจารณาใช้งานแพลตฟอร์ม AWS กับกลยุทธ์องค์กรของคุณ

Technical Essentials on AWS

หลักสูตร AWS Technical Essentials มีเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ และโซลูชันทั่วไปของ AWS ซึ่งจะช่วยสร้างพื้นฐานให้คุณสามารถเลือกบริการของ AWS มาประกอบการตัดสินใจในการสร้างโซลูชันไอทีเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจ พร้อมเริ่มต้นพัฒนาโซลูชันของคุณบน AWS ได้

Architecting on AWS

หลักสูตรนี้ครอบคลุมพื้นฐานของการสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีบน AWS โดยหลักสูตรนี้ได้ถูกออกแบบมาเพื่อสอนเรื่อง Solution Architects และการใช้งาน AWS Cloud ให้เกิดประโยชน์สูงสุดบนความรู้ความเข้าใจในบริการต่างๆของ AWS และความเหมาะสมกับโซลูชันที่จะพัฒนา เนื่องจากสถาปัตยกรรมของแต่ละโซลูชันจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับ ประเภทอุตสาหกรรม ประเภทของแอปพลิเคชัน และขนาดของธุรกิจ หลักสูตรนี้จึงเน้นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดพร้อมแนะนำการออกแบบให้ผู้เรียนสามารถคิดเป็นกระบวนการในการออกแบบโซลูชันบน AWS อีกทั้งยังนำเสนอกรณีศึกษาของลูกค้า AWS ที่ออกแบบโครงสร้างพื้นฐานและกลยุทธ์ด้วยบริการของ AWS

Advanced Architecting on AWS

หลักสูตร Advanced Architecting on AWS มุ่งหมายให้ผู้เรียนที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการออกแบบแอปพลิเคชันที่มีความยืดหยุ่นสูงบนแพลตฟอร์มของ AWS หลักสูตรนี้ครอบคลุมแนวคิดเกี่ยวกับวิธีการสร้างโซลูชันที่ซับซ้อนซึ่งรวมถึงบริการข้อมูล การกำกับดูแล และความปลอดภัยบน AWS และยังมีเรื่องบริการเฉพาะทางของ AWS อย่าง AWS Direct Connect และ AWS Storage Gateway เพื่อสนับสนุนโครงสร้างแบบไฮบริด และคาบเกี่ยวไปยังการออกแบบวิธีการทำงานในการสร้างแอปพลิเคชันบน AWS ที่มีความยืดหยุ่น ปลอดภัย และพร้อมใช้งานสูง

Systems Operations on AWS

หลักสูตร System Operations on AWS ถูกออกแบบมาเพื่อกลุ่ม Systems Administrator หรือ Developer Operations (DevOps) โดยเฉพาะ โดยจะแนะนำการ Deploy ระบบ Network และ System บนแพลตฟอร์ม AWS นอกจากนี้หลักสูตรนี้ยังครอบคลุมไปถึงเครื่องมือและฟีเจอร์เฉพาะตัวของ AWS ที่เกี่ยวข้องกับการทำ Configuration และ Deployment รวมถึงเทคนิคที่จำเป็นสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ

Developing on AWS

หลักสูตร Developing on AWS จะช่วยให้นักพัฒนาเข้าใจถึงการใช้งาน AWS SDK ในการสร้างแอปพลิเคชันบนคลาวด์ที่มีความยืดหยุ่นและปลอดภัยสูง หลักสูตรนี้จะนำเสนอข้อมูลเชิงลึกในการใช้โค้ดบน AWS รวมถึงแนวคิดต่างๆ วิธีการปฏิบัติที่ถูกต้อง และเคล็ดลับในการแก้ไขปัญหา

DevOps Engineering on AWS

หลักสูตร DevOps Engineering on AWS จะสาธิตรูปแบบการใช้งาน DevOps สำหรับการพัฒนา การนำไปใช้ และการบำรุงรักษาแอปพลิเคชันบน AWS โดยหลักสูตรนี้จะครอบคลุมไปถึงหลักการสำคัญของ DevOps Methodology และนำเสนอกรณีศึกษาต่างๆที่สามารถนำไปปรับใช้กับธุรกิจสตาร์ทอัพ ธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง และธุรกิจขนาดใหญ่แต่แขนงต่างๆ

Security Operations on AWS

หลักสูตร Security Operations on AWS จะสาธิตการใช้งานบริการด้านความปลอดภัยของ AWS อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อตอบวัตถุประสงค์เรื่องการรักษาความปลอดภัยและเป็นไปตามระบบคลาวด์ AWS และหลักสูตรนี้ยังมุ่งเน้นกระบวนการปฏิบัติที่ถูกต้องในการเพิ่มความปลอดภัยให้กับข้อมูลและระบบ อีกทั้งยังชูจุดเด่นด้านความปลอดภัยในบริการหลักของ AWS อย่าง Compute Storage Networking และ Database นอกจากนี้หลักสูตร Security Operations on AWS จะกล่าวถึงวัตถุประสงค์การควบคุมความปลอดภัยที่ใช้กันทั่วไปและการปฏิบัติตามกฎระเบียบตามมาตรฐาน พร้อมการตรวจสอบกรณีใช้งานในการจัดการปริมาณงานบน AWS ในแต่ละธุรกิจที่แตกต่างกันทั่วโลก คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้ประโยชน์จากบริการและเครื่องมือของ AWS สำหรับการทำ automation และการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องจนสามารถพัฒนาการจัดการความปลอดภัยไปอีกระดับ

Data Warehousing on AWS

หลักสูตร Data Warehousing on AWS จะแนะนำแนวคิด กลยุทธ์ และขั้นตอนการทำงานที่ถูกต้องในการออกแบบโซลูชัน Cloud-based Data Warehousing ด้วย Amazon Redshift ที่เป็น Petabyte Data Warehouse ของ AWS โดยหลักสูตรนี้จะสาธิตวิธีการรวบรวมจัดเก็บและจัดเตรียมข้อมูลสำหรับคลังข้อมูลโดยใช้บริการ AWS อื่น ๆ เช่น Amazon DynamoDB, Amazon EMR, Amazon Kinesis และ Amazon S3 นอกจากนี้หลักสูตรนี้แสดงให้เห็นถึงวิธีการใช้เครื่องมือเพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลของคุณ

Big Data on AWS

หลักสูตร Big Data on AWS แนะนำให้คุณรู้จักกับโซลูชัน Cloud-based Big Data อย่างเช่น Amazon EMR, Amazon Redshift และ Amazon Kinesis โดยจะสอนวิธีการใช้งาน Amazon EMR ในการประมวลผลข้อมูลด้วยการใช้ Ecosystem ของเครื่องมือ Hadoop เช่น Hive หรือ Hue นอกจากนี้คุณยังจะได้เรียนรู้เรื่องการสร้าง Big Data Environment การทำงานด้วย Amazon DynamoDB Amazon Redshift, Amazon QuickSight, Amazon Athena, และ Amazon Kinesis พร้อมทั้งสามารถนำแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุดไปปรับใช้ในการออกแบบ Big Data Environment เพื่อตอบโจทย์ด้านความปลอดภัยและการบริหารต้นทุนอย่างคุ้มค่า

Migrating to AWS

หลักสูตรนี้อธิบายวิธีการวางแผนและโอนย้ายปริมาณงานไปยัง AWS Cloud โดยมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์การย้ายระบบคลาวด์ที่หลากหลาย โดยจะกล่าวถึงรายละเอียดของการโอนย้ายแต่ละขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็น Portfolio Discovery, Application Migration Planning & Design, Migration Execution, Post-migration Validation และ Application Optimization ภายใต้หลักสูตรจะมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ Hands-on Labs กิจกรรมกลุ่มและกรณีศึกษา เพื่อช่วยให้คุณสามารถเข้าใจในแนวคิดในการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี

Running Container-Enabled Microservices on AWS

หลักสูตรนี้จะอธิบายวิธีการจัดการและปรับขนาดแอปพลิเคชันที่เปิดใช้งานคอนเทนเนอร์โดยใช้ Amazon EC2 Container Service (ECS) เน้นความท้าทายในการใช้งานแอปพลิเคชันแบบคอนเทนเนอร์ รวมถึงให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสร้างและการใช้ Amazon ECS เพื่อพัฒนาและปรับใช้แอปพลิเคชันที่ใช้ Microservices ในการทำแบบฝึกหัดแล็ปคุณจะได้ใช้ Amazon ECS เพื่อจัดการบริการ ปรับใช้อิมเมจคอนเทนเนอร์เชื่อมโยงบริการเข้าด้วยกัน และปรับขนาดความจุให้ตรงตามความต้องการ พร้อมอธิบายถึงวิธีการเรียกใช้คอนเทนเนอร์ในกระบวนการแอปพลิเคชันแบบ asynchronous ด้วย

Security Engineering on AWS

หลักสูตรนี้เกี่ยวกับวิธีการใช้บริการรักษาความปลอดภัย AWS อย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นไปที่แนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยที่ AWS แนะนำเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับข้อมูลและระบบ Cloud โดยเฉพาะคุณลักษณะด้านความปลอดภัยของบริการที่สำคัญ รวมถึงการคำนวณ การจัดเก็บ การเชื่อมต่อเครือข่ายและบริการฐานข้อมูล คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้ประโยชน์จากบริการและเครื่องมือของ AWS สำหรับระบบอัตโนมัติการตรวจสอบ การบันทึกอย่างต่อเนื่องและการตอบสนองต่อเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย

Certification

การเป็น AWS Certified ช่วยให้คุณได้รับความน่าเชื่อถือว่ามีความเชี่ยวชาญใน AWS และช่วยให้องค์กรสามารถเลือกผู้ที่มีทักษะที่จะบริหารโครงการไอทีใหม่ เชิญร่วมค้นหาหลักสูตรที่เหมาะกับคุณและก้าวเข้าสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญ AWS Cloud

 • Developing on AWS: A Closer Look

  Hear from a technical instructor. Developing on AWS: A Closer Look

  AWS Authorized Training Reseller Partner Program
 • DevOps Engineering on AWS: A Closer Look

  Hear from a technical instructor. DevOps Engineering on AWS: A Closer Look

  AWS Authorized Training Reseller Partner Program
 • Systems Operations on AWS: A Closer Look

  Hear from a technical instructor. Systems Operations on AWS: A Closer Look

  AWS Authorized Training Reseller Partner Program
ติดต่อทรู ไอดีซี
 • หัวข้อติดต่อ

 • หมวดหมู่

 • บริการ

ข้อความ*

(การส่งข้อมูลนี้ถือได้ว่าคุณยอมรับ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของทรู ไอดีซี)