แจ้งเบาะแสและร้องเรียนเรื่องบรรษัทภิบาล

ทรู ไอดีซี ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ โปร่งใส และเป็นธรรม รวมถึงการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีจรรยาบรรณ ด้วยความมุ่งมั่นดังกล่าว ทรู ไอดีซี  จึงมีความยินดีที่จะเปิดรับข้อร้องเรียน และการแจ้งเบาะแสในเรื่องที่เกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย ผิดจรรยาบรรณ ทุจริตคอร์รัปชั่น การละเมิดสิทธิมนุษยชน การดำเนินธุรกิจที่เป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการเดือดร้อนจากการไม่ได้รับความเป็นธรรม ทั้งนี้ท่านสามารถแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนต่าง ๆ ผ่านช่องทางอีเมล trueidc-gcg@trueidc.co.th

รายละเอียดการจัดส่งข้อร้องเรียน

1.  ระบุวันเวลาสถานที่

2. แนบหลักฐานเพื่อสนับสนุนข้อร้องเรียน เช่น เอกสาร รูปภาพ พยาน (หากมี)

3. เพื่อความสะดวกในการแจ้งผลการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน กรุณาระบุชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทรศัพท์ หรือ อีเมล์ที่สามารถติดต่อได้

เราจะเก็บรักษาข้อมูลของท่านเป็นความลับ และดำเนินการเพื่อปกป้องผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน มิให้ได้รับผลกระทบ ศึกษาเพิ่มเติม นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

ทรู ไอดีซี ขอขอบพระคุณทุกข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน ด้วยถือว่าเป็นกระจกเงาที่จะนำมาพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินธุรกิจให้มีความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ